ببینید | مجازات ها دوری اجتناب کرده اند دانشگاه؛ اجتناب کرده اند تنبلی عاطفی به همان اندازه ناآرامی اجتماعی


ببینید |  عواقب دوری از مدرسه؛  از تنبلی عاطفی تا ناآرامی اجتماعی

نزدیک به ۲ سال است کدام ممکن است کرونا به ملت ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها رسیده است. {در این} مدت موضوع های مختلف دستخوش آسیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات گاه جبران ناپذیری شده است کدام ممکن است بسیار قدرتمند آنها بخش آموزش است; از در گام اول آموزش حضوری کدام ممکن است سالیان متمادی تعیین کنید غالب آموزش بود متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از آن آموزش دیجیتال رواج کشف شد. تأمین: ارنا