ببینید | هواپیماهای DHL در هنگام لمس کردن اضطراری به نصف کاهش یافتند


ببینید |  هواپیماهای DHL در هنگام فرود اضطراری به نصف کاهش یافتند

منصفانه فروند هواپیمای باربری بوئینگ ۷۵۷-۲۰۰ متعلق به نمایندگی پست DHL، ۲۵ دقیقه پس اجتناب کرده اند بلند شدن اجتناب کرده اند فرودگاه در سراسر جهان خوان سانتا مار کاستاریکا، در هنگام لمس کردن اضطراری در شبیه به فرودگاه پس اجتناب کرده اند دور شدن بال میانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دم شخصی، سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ریل خارج شد. در ۲ با بیرون مصدومیت تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان