بدافزاری کدام ممکن است محل قرارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای مشتریان را ضبط می تدریجی!


محققان جاسوس‌افزاری را تعیین کردند کدام ممکن است تعیین کنید چرخ مواد‌ای (پرچم نصب) دارد کدام ممکن است می‌تواند داده ها مصرف کننده یادآور صدا، تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری را مخلوط‌آوری تدریجی.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، گوشی های خوب دارای حسگرهای زیادی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این تجهیزات ها در همه زمان ها به وب متصل هستند، می توانند اجتناب کرده اند طریق منصفانه کمپین نظارتی از حداکثر توسط هکرها مورد هدف قرار گیرند. به گزارش وب مکان Iris، منصفانه بدافزار اندرویدی کدام ممکن است قبلا ناشناخته بود، برای جاسوسی اجتناب کرده اند مشتریان اندروید اجتناب کرده اند طریق اپلیکیشنی به تماس گرفتن «Process Manager» در جاری تخلیه است.

محققان Lab52 این بدافزار را اختراع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند نصب، احساسی افزار همراه خود تصویر چرخ مواد در تجهیزات اندروید مبتلا پنهان تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانمود می تدریجی کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند سیستم است. بدافزارها می توانند به دوربین قربانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این میکروفون آنها ورود داشته باشند. علاوه بر این می‌تواند محل قرارگیری‌ها را اشاره تدریجی، پیام‌های متنی بفرستد هر دو بخواند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضای ذخیره‌سازی قربانیان ورود پیدا تدریجی به همان اندازه ببیند چه چیزی موجود در .

این بدافزار برای انجام کارهایی کدام ممکن است پیش فرض انجام دهد به چندین مجوز خواستن دارد، اجتناب کرده اند جمله ورود به محل قرارگیری های تلفن بر ایده GPS، تفسیر وضعیت همه جامعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر داده ها Wi-Fi. این این سیستم علاوه بر این ارائه می دهیم امکان می دهد همراه خود دوربین عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم بگیرید، تغییرات صدا را اصلاح دهید، تصمیم های تلفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها تصمیم را بیاموزید، تجهیزات های ذخیره سازی خارجی را بیاموزید، داده ها مقوا حافظه را اصلاح دهید، پیام های متنی ذخیره شده است روی سیم مقوا را بیاموزید، پیام های متنی کشتی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود داشته باشید. تجهیزات ضبط همراه خود صدا

اگر همه مجوزها به این بدافزار اعطا شود، می‌تواند تصویر این سیستم را بردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پس‌زمینه به‌صورت بی‌صدا اجرا تدریجی. در حین خواستار این این سیستم، محققان Lab52 علاوه بر این دریافتند کدام ممکن است این بدافزار می‌تواند احساسی‌افزارهای اضافی را روی تجهیزات مبتلا دانلود تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موردی را پیدا کردند کدام ممکن است مستقیماً اجتناب کرده اند فروشگاه وب مبتنی بر Google Play دانلود شده است، به معنای واقعی کلمه هستند این احساسی‌افزار جاسوسی می‌تواند بدافزارهای تولید دیگری را تعیین کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را دانلود تدریجی. علاوه بر این.

تأمین: ایسنا

لینک مختصرلینک کپی شد!