برخی اجتناب کرده اند ائمه جمعه: تماشای این سریال روزه را باطل می‌تدریجی!


امامان جمعه در ملت الجزایر، نسبت به منتشر شده عالی سریال رمضانی اعتراض کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خطبه‌هایشان به مردمان آگاه‌اند کدام ممکن است دیدن این سریال به شئونات مردمان الجزایر خدشه وارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه آن‌ها را باطل می‌تدریجی.

به گزارش وقت صبح، ایسنا به نقل اجتناب کرده اند الجزیره نوشت: سریالی به تماس گرفتن «عشق پادشاهان» کدام ممکن است ساخته مشترک کشورهای الجزایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس است، همزمان همراه خود تحریک کردن ماه مبارک رمضان، اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند جامعه‌های بومی الجرایر به روی آنتن گذشت است. منتشر شده این سریال اجتناب کرده اند شبیه به نیمه اول همراه خود انتقادهایی در دنیای آنلاین ما در کنار شد. منتقدان منتشر شده این سریال را موجب فروش بی‌حیایی در الجزایر می‌دانستند.

توقف منتشر شده

در پی این اعتراض‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند منتشر شده ۱۰ نیمه اجتناب کرده اند این سریال، گروه نظارت بر محتوای این سیستم‌های صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر اطراف در الجزایر، اصل توقف منتشر شده را صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه منتشر شده کننده نیز ضمن عذرخواهی اجتناب کرده اند بینندگانش، گفتن کرد کدام ممکن است به مدت عالی هفته منتشر شده این سریال متوقف می‌شود.

نخستین تصاویری کدام ممکن است {در این} سریال اعتراض الجزایری‌ها را برانگیخته، درمورد به منشی است سعی می‌تدریجی به هر طریقی ملاحظه مدیرش را به شخصی جلب تدریجی.

تماشای سریال عشق پادشاهان روزه را باطل می‌کند.

مشتریان الجزایری در دنیای آنلاین ما، محتوای این مجموعه کدام ممکن است تقلیدی اجتناب کرده اند سریال ترکی «عشق تجملاتی» است را همراه خود سنت الجرایر نامتناسب می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند سریالی کدام ممکن است منطبق همراه خود عرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت مردمان الجزایر ساخته نشده، نباید اجتناب کرده اند جامعه‌های بومی منتشر شده شود.

الجزایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس در سال‌های جدیدترین تعدادی از سریال مشترک ساخته‌اند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آن‌ها سودآور نیز بوده‌اند.

توسعه اعتراض‌ها

گسترش اعتراض به سریال الجزایری به مساجد این ملت هم کشیده شد؛ به همان اندازه جایی کدام ممکن است امامان جمعه {در این} ملت، تصریح کردند کدام ممکن است منتشر شده سریال‌هایی همراه خود محتوای نامناسب، احساسات گروه را جریحه دار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اعتقاد بر اینکه تماشای چنین این سیستم‌هایی روزه را باطل می‌تدریجی، آرزو کرد تحریم این سریال شدند.

یکی اجتناب کرده اند مشتریان آگاه است: قابل دستیابی است بیننده الجزایری چنین محتوایی را اجتناب کرده اند عالی سریال خارجی بپذیرد ولی در سریال‌های خانه آن را رد می‌تدریجی.

عالی کارگردان الجزایری هم آگاه است کدام ممکن است حق رمز و راز است اقامت دقیق شخصی را در سریال‌ها ببیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه در شب‌های ماه رمضان تمام {اعضای خانواده} در اطراف هم مخلوط شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون تماشا می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است خانوار‌های الجزایری محافظه کارند، باید در منتشر شده سریال‌ها ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت بیشتری صورت گیرد.

این کارگردان الجزاری آگاه است: در سینما می‌توانیم آزادی حرکت بیشتری داشته باشیم از رمز و راز برای اسکان ما می‌آید به همان اندازه فیلم تماشا تدریجی با این حال در تلویزیون این ما هستیم کدام ممکن است بازدید کننده خانه بینندگان می‌شویم. به طور قابل توجهی وقتی سریالی اجتناب کرده اند جامعه‌های بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم در ماه رمضان منتشر شده می‌شود، باید با توجه به آن دقت بیشتری داشته باشیم.

تماشای سریال عشق پادشاهان روزه را باطل کرد.

تابوشکنی سریال

او کسب اطلاعات در مورد تابوشکنی در فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال‌ها آگاه است: تابوشکنی در آثار نمایشی باید طبق نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاعده خاصی صورت پذیرد به همان اندازه رمز و راز را شوکه نکند. حتی در تلویزیون‌های اتحادیه اروپا هم آثار نمایشی برحسب مصلحت‌های تاریخی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی، دچار سانسور می‌شوند.

همراه خود این وجود به تذکر این کارگردان الجزایری، ممانعت اجتناب کرده اند منتشر شده سریال‌های تابوشکن، راه رفع مناسبی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید این امتیازات را بیش اجتناب کرده اند مقیاس عظیم کرد.

توقف منتشر شده سریال مذکور، متنوع اجتناب کرده اند بینندگان الجزایر را خشنود را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی کرده است با این حال عده‌ای نیز این حرکت را سنگ اندازی بر اوج راه آزادی آثار هنری {در این} ملت می‌دانند.