برق ۲ وزارتخانه و ۱۱ اداره و سازمان قطع است
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران: در این روز ۱۳ اداره و مؤسسه دولتی که به این اخطار توجهی نکردند و مصرف برق را کاهش ندادند از جمله دو ساختمان وزارتخانه و تعدادی بانک با این اخطار قطع شدند تا این اداره انجام ندهد. بی تفاوتی نسبت به موضوع کاهش مصرف برق و تصمیمات هیأت وزیران.