برنامه را متوقف کنید "دکتر" به "مسلماً عجیب و غیرعلمی است" مهمان / متاسفم "تلویزیون"
معاون سیما: در برنامه امروز، ادعایی عجیب و غیرعلمی از سوی یکی از مهمانان مطرح شد که به درستی این ادعای غیرعلمی را به جمعی از اساتید کشوری یادآور شد. متأسفانه مجری برنامه علیرغم داشتن تجربه کافی، نتوانست به این ادعای عجیب پاسخ دهد و از مهمانان برنامه خواست تا برای این نظرات مستندسازی کرده و اظهارات غیرمستند مهمان را تصحیح کنند.