به تیز کردن ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های اقتصادنوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود صادرات گواهینامه ISMS بدست آمده کردند


در راستای نظام سراسری مدیریت ایمنی داده ها، موسسه مالی بهبود صادرات، موسسه مالی اقتصاد نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی به تیز کردن ملت سودآور به بدست آمده گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی داده ها (ISMS) شدند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به تیز کردن ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های اقتصادنوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود صادرات گواهینامه ISMS بدست آمده کردند.

سرپرست گروه بخش مالی وسط افتا، گواهینامه ISMS را در مراسمی، به نمایندگان موسسه مالی‌های بهبود صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نمایندگی به تیز کردن ملت اعطا کرد.

{در این} مراسم نمایندگان وسط افتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی، مدیران ارشد فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی موسسه مالی‌های یادشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مسئله نمایندگی‌هایم ممیز، حضور داشتند.

سرپرست گروه بخش مالی وسط مدیریت راهبردی افتا ضمن سپاس اجتناب کرده اند امتحان شده بدست آمده کنندگان شهادت دادن ISMS، تاکید کرد: مبنای انتظارات وسط افتا، اجرای مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی ساختار ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در قبال حمله ها سایبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به مرحله صحیح بلوغ ایمنی است.

گواهینامه ISMS چیست؟

ISMS مخفف عبارت Information Security Management System به معنای سیستم مدیریت ایمنی داده ها می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهایی را برای ایمن سازی فضای تبادل داده ها در گروه ها حاضر می دهد.

این الزامات برای ادغام کردن مجموعه ای اجتناب کرده اند دستورالعمل هاست به همان اندازه فضای تبادل داده ها عالی گروه را همراه خود اجرای عالی ساختار مخصوص به آن است گروه ایمن نماید.

مزایای استفاده اجتناب کرده اند گواهینامه ISMS

استانداردISO27001 راهکاری است که داده ها گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت را دسته بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد گذاری می تنبل.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ایجاد سیاستهای کت و شلوار همراه خود گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنین پیاده سازی کنترل های مختلف، داده ها گروه را ایمن می سازد.

این داده ها ۹ تنها داده های کامپیوتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها سرور ها بلکه کلیه اشیا حتی نگهبان گروه یا شرکت رادر تذکر خواهد گرفت

تأمین: روابط کلی وسط مدیریت راهبردی افتا

لینک مختصرلینک کپی شد!