به ۲۴۲ تقاضا مراجعین توسط نمایندگی سوخت گیلان در سال قبلی معامله با شد


در دوره ها تحقق از ما مدیرعامل سوخت گیلان در سال قبلی، به ۲۴۲ تقاضا مراجعین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها معامله با شده است.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم اینترنت، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل نمایندگی سوخت استان گیلان همراه خود گفتن این خبر گفت: در سال قبلی مجموعاً ۴۶ مونتاژ تحقق از ما {در این} نمایندگی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعین احترام پس اجتناب کرده اند تکمیل شکل تقاضا توانستند همراه خود اینجانب را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا مسئولین مربوطه دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار موضوع نمایند.

وی درخصوص الگو معامله با به تقاضا های مراجعین افزود: پس اجتناب کرده اند ساختار تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل توسط ارباب رجوع، اصل اقدام مورد نیاز برای رسیدگی به تقاضا ها صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا درخواستی توسط روابط عمومی پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ مورد نیاز به آنها داده شده است.

جمال نیکویی درخصوص بیشترین موضوعات مطروحه {در این} دیدارها اظهار داشت: بیشترین موضوعات مطرح شده در دوره ها تحقق از ما هفتگی درمورد به تقاضا حرفه، قدرالسهم سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال درمورد به تحصیل پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشعاب ساختمان های گمشده پروانه {بوده است}.

مدیرعامل سوخت گیلان در خاتمه اجتناب کرده اند همه مشترکین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها تقاضا کرد به همان اندازه برای صرفه جویی در زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش ویروس کرونا، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا های شخصی را حتی الامکان به صورت غیرحضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق درگاه های ارتباطی دیجیتال نمایندگی همچون موقعیت یابی، ناخوشایند افزار موبایلی سوخت، تلفن گویای ۳۴۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید … سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری کنند.

مورد نیاز به دلیل است در راستای سیاست پاسخگویی صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف به مراجعین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارباب رجوع همانند سنوات قبلی، روابط عمومی شرکت سوخت روزهای سه شنبه هر هفته اجتناب کرده اند ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ ظهر میزبان مراجعینی است که متقاضی تحقق مستقیم همراه خود مدیر مسئله می باشند.