تجدید حیات مگس سفید در تهران




رئیس اداره پایش محیطی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: علت شیوع مگس سفید توت تغییر اقلیم و شرایط جوی مساعد برای فعالیت این آفت و وجود گیاهان میزبان (درخت توت) است که در سرتاسر کشور شیوع دارد. تهران. وجود دارد.