تحلیل آماری روند صدور کارت انصراف در نیمه اول سال


بر اساس عملکرد منتشر شده از سوی بانک مرکزی، آمار صادر شده کارت های برداشت در نیمه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۴۰۱ بوده که با توجه به تعداد به دست آمده، صدور این کارت ها در نیمه اول سال کاهش یافته است که ناشی از آن است. سیاست دولت در این زمینه.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس آمار منتشر شده در فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۲۶۱ میلیون کارت صادر شده که در همین ماه برای امسال با ۴ درصد کاهش به بیش از ۲۵۰ میلیون کارت رسیده است.

همچنین در اردیبهشت سال گذشته بیش از ۲۶۱ میلیون کارت انصراف صادر شد که در همین ماه برای سال جاری به بیش از ۲۷۱ میلیون رسید.

در خرداد ماه سال گذشته بیش از ۲۶۲ میلیون کارت انصراف صادر شد که در همین ماه برای سال جاری به بیش از ۲۷۲ میلیون رسید.

تیرماه سال گذشته تعداد کارت های انصراف به بیش از ۲۶۳ میلیون و در همین ماه امسال تعداد کارت های انصراف صادر شده به بیش از ۲۷۳ میلیون رسید.

در مرداد ماه سال گذشته بیش از ۲۶۴ میلیون کارت انصراف صادر شد که این رقم در این ماه برای سال جاری به بیش از ۲۷۴ میلیون رسید.

همچنین در شهریور ماه سال گذشته بیش از ۲۶۵ میلیون کارت برداشت صادر شد که در همین ماه برای سال جاری به بیش از ۲۷۱ میلیون رسید.

لینک کوتاهاین لینک کپی شده!