تزریق الفاسین اجتناب کرده اند ۱۴۸ میلیون دوز فراتر سر خوردبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ۶۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۴ نفر نوبت اول، ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۰ نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۸ نفر نوبت سوم واکسن کرونا را اکتسابی کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید

انواع کل واکسن های تزریق شده در ملت به ۱۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۲ دوز رسید.

ساعت شب قبلی ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۸ دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.

اصولاً بیاموزید:

پاسخ FDA به محیط واکسن وارداتی کرونا

چرا محموله های واکسن کرونا ترخیص کالا اجتناب کرده اند گمرک نیست؟

۴۷۲۳۱