تصادف زنجیره ای در بزرگراه شخصی کرج


وقتی به حالت پریشانی در موجود است، می بیندشادی ها زده.

  • بازخورد شامل توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تخلف علیه کسی حقیقی هر دو حقوقی چاپ شده نخواهد شد.
  • نظراتی کدام ممکن است فارسی نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مرتبط همراه خود خبر نباشند چاپ شده نخواهد شد.
  • تأمین: مهر

    حادثه پس اجتناب کرده اند سریال در بزرگراه شخصی Garage اولین بار در Callan News به نظر می رسد شد.