تصرف منصفانه سالن تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخالت وزیر ارشاد


دیروز مونتاژ ممکن است را گفتن کردم، بلافاصله کارمان به حالت افتادگی درآمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده امشب اجرا خواهیم داشت. همراه خود سرعت {به سمت} صحنه رفتم. خانم نسیم ادبی تنها بازیگرش بود، تفریحی جالبی می داد، برنزه می شد، می خندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه می کرد.
داستان حوادث تروماتیک خانمها تنها پناهنده به تهران. باردار بودن نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامطلوب. مردها را به خواری کوبیدند… به درِ زن تنهای در یک روز واحد در تهران… اجتناب کرده اند در همه مکان ها رانده شکوه زنانه، امیال مردانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجبار اقامت.
گریه کردیم خندیدیم داستان تلخ خانمها دردمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه مردانی کدام ممکن است مبتلا این عدم شدند.

انگیزه ها هرچه کدام ممکن است باشد، راهنماها می فهمند کدام ممکن است این حاضر برای تماشاگران تئاتر، داستانی {غم انگیز} برای دختران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است فوق العاده آموزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید باشد. ضرر روزی است کدام ممکن است افرادی که همراه خود واقعیت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری آشنایی ندارند مداخلات بوتلگ می کنند.
وزیر ارشاد باید وارد حرکت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهد جهل آثار هنری را زندانی تنبل. خودش باید دخالت کنه

تصرف یک سالن تئاتر و لزوم دخالت وزیر ارشاد