تصویر/ ملوان رهنما این بار جهت خروجی را گرفت!


بهارا رهنما بازیگر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون کدام ممکن است به آموزش داده شده است خودش اصولاً علوم انسانی را تخصص کرده این بار به کارگردانی روی معرفی شده است است.

به وقت صبح – بهارات رهنما برای اولین بار عکسی اجتناب کرده اند پایین صحنه اولین فیلم سینمایی شخصی به تماس گرفتن عطر اختر اردیبهشت آشکار کرد.

این بار ملوانان رهنما جهت خروجی را در دست گرفتند

با این حال ادامه دارد خاص نیست کدام ممکن است فیلم او چه روزی اکران تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها چهره نیشا زیگامی اجتناب کرده اند بازیگران این فیلم در عکس های جدید بهاره رهنما دیده تبدیل می شود.

بیاموزید: بهار رهنما {در این} ویدئو اجتناب کرده اند جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای شخصی پس اجتناب کرده اند طلاق اجتناب کرده اند حج آشکار کرد!

بهارا رهنما اجتناب کرده اند کارگردانی چه ذکر شد؟

او با اشاره به کارگردانی در صفحه اینستاگرامش نوشت:

این عکسی اجتناب کرده اند پایین صحنه فیلمبرداری اولین فیلم بلندم به تماس گرفتن عطر آخر اردیبهشت است کدام ممکن است همراه خود همکاری ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادمر راستان گران نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دستور برای ممکن است بازسازی شده است.

ملوانان رهنما دانستن درباره زمان حاضر نیز گفتند کدام ممکن است این فیلم هم اکنون در آستانه بدست آمده پروانه حاضر است.