تعرض به روحانیت در حرم تعدادی از متهم پرونده؟ این مقام قضایی دلیل داد کدام ممکن است حمله به ۲ روحانی تولید دیگری در حرم در شبیه به روز ناکام ماند


غلامعلی صادقی روز دوشنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلویزیونی گفت: بعد اجتناب کرده اند حادثه حرم رضوی دوربین هایی در صحن مطهر تهیه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات شاهدان کمک زیادی به پرونده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مظنونین. {در این} حادثه نیز دستگیر شدند.»

وی خاطرنشان کرد: طبق تحقیقات {انجام شده} متهم متاثر اجتناب کرده اند اعتقادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریانات تکفیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزاع، قتل عمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاقو اجتناب کرده اند جمله اتهامات متهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن دادگاه صالح برای معامله با به این پرونده سالن دادگاه انقلاب است. بلافاصله. مستقیما.

رئیس شورای جهان خراسان رضوی در خصوص اطلاع متهم اجتناب کرده اند سه روحانی مضروب افزود: متهم در شبیه به روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند حمله به این سه روحانی به ۲ روحانی تولید دیگری کدام ممکن است در جهان بودند حمله کرد با این حال بنا به دلایلی. . او سودآور نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه روحانی هم سودآور نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر ایده ها تکفیری شخصی انگشت به این اقدام وحشیانه زدند.

تعرض به روحانیون در حرم رضوی چند متهم پرونده؟  این مقام قضایی توضیح داد که حمله به دو روحانی دیگر در حرم در همان روز ناکام ماند

تا حد زیادی بیاموزید:

وی دانستن درباره نحوه ورود سلاح خنک به حرم مطهر رضوی ذکر شد: متهمان اجتناب کرده اند طریق دنیای آنلاین ما آموزش کار گذاشتن سلاح در عملیات انتحاری را دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طرز ماهرانه ای سلاح را در حرم قرار دادند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: {در این} حادثه شهید الدریعی اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شهید اصلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومی حجت الاسلام پاکمان مورد حمله قرار گرفتند.

چاقو خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سه حرکت کمتر اجتناب کرده اند ۲ دقیقه اندازه کشید.

صادقی خاطرنشان کرد: این حمله به این سه روحانی غافلگیرکننده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق فیلم های فعلی به همان اندازه زمان حمله هیچ حرکت مشکوکی وجود نداشته است.

وی افزود: پرونده عکس نیز برای قصور هر دو غفلت اجتناب کرده اند این حادثه تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری معامله با است.