تعطیلی یکشنبه، دبستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش دبستانی در خوزستان / سازماندهی ادارات همراه خود ۲ ساعت تاخیر
مدیرکل ایمنی جو زیست خوزستان: در صورت تداوم پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار گزینه ها اجباری متعهد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} تبدیل می شود.