تلفات تصادفات رانندگی در آذربایجان شرقی ۴۷ سهم کاهش کشف شد.


به گزارش خبرگزاری مهر، عبدین خرم در مونتاژ راهنمایی ستاد نبرد همراه خود کرونا بر نظارت بر وضعیت سلامت اطلاعات آموزان در دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: حضور در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها الزامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده {افرادی که} علائم بیماری را نماد می دهند در مدرسه ها حضور داشته باشند. . حاضر.

وی همراه خود ردیابی به بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها افزود: مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان امکانات آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس به جریان هوا صحیح گروه ها، استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت خوابگاه ها ملاحظه شدید داشته باشند.

خرم افزود: جوجو ما ۱۰ کشوری هستیم کدام ممکن است در ایام کرونا شاهد بیشترین تعطیلی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها بوده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آسیب‌های زیادی به وضعیت آموزشی ملت وارد کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده کنیم بیش اجتناب کرده اند این افت تحصیلی نداشته باشیم.

خرم ذکر شد: گروه های سیار کدام ممکن است در دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس استانداری واکسینه می شوند نیز باید در بین گروه های کشف نشده خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هایی کدام ممکن است به امکانات واکسیناسیون ورود ندارند حضور داشته باشند.

وی علاوه بر این به لزوم افزایش واکسیناسیون به طور قابل توجهی دوز سوم ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: تزریق واکسن تاثیر فوق العاده زیادی در کاهش نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر دارد. میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید او عالی بیماری دارد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: بر مقدمه آمار، ۵۱ سهم سفرهای نوروزی ملت نسبت به سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ سهم نسبت به سال در گذشته اجتناب کرده اند شیوع کرونا افزایش داشته کدام ممکن است نماد دهنده تأثیر این سفرها بر این بیماری در ملت {خواهد بود}. روزهای بلند مدت.”

وی ذکر شد: در سفرهای نوروزی امسال همراه خود توافق، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده همه طرف ها خدمتکاران سرپرست استانداری خاطرنشان کرد: میزان تصادفات در استانداری حدود ۴۰ سهم کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر نیز ۴۷ سهم کاهش داشته است.