تمایز بین تاکسی های تحت وب در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی های بومی


طبق بازرسی های {انجام شده} به نظر می رسد مانند است شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها اوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیفت شناخته شده به عنوان استارت آپ های جهانی سرزنده در بخش تاکسی تحت وب همراه خود نمایندگی های تاکسیرانی تحت وب معادل اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی در کشورمان خاص است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رانندگان سرزنده اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی همواره اجتناب کرده اند برخی شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط نمایندگی های تاکسیرانی تحت وب گلایه مند هستند. از در نظر گرفته شده می کنند شرایط رانندگان {در این} زمینه در کشورهای تولید دیگری فوق العاده خاص است.

طبق بازرسی های {انجام شده} به نظر می رسد مانند است شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها اوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیفت شناخته شده به عنوان استارت آپ های جهانی سرزنده در بخش تاکسی تحت وب همراه خود نمایندگی های تاکسیرانی تحت وب معادل اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی در کشورمان خاص است.

خواه یا نه رانندگان اوبر بیمه هستند؟

رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسورهای Uber در ابتدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این معاینه فنی در یک واحد قرار جلب رضایت ایمن هستند. مشخصه ای کدام ممکن است اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی باقی مانده است نتوانسته اند پیاده سازی کنند. طیف گسترده ای از مختلفی اجتناب کرده اند محافظت های بیمه ای برای رانندگان اوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور موجود است.

در حالی کدام ممکن است اپلیکیشن سرزنده نیست، ساده بیمه خودروی شخص خاص مربوط است. با این حال روزی کدام ممکن است اپلیکیشن سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک منتظر {است تا} مسافر را پیدا تنبل، بیمه شخص خاص ثالث در صورت بروز حادثه {در این} زمان واقعاً کار می کند. این بیمه به رانندگان بین ۵۰ به همان اندازه ۲۵۰ هزار دلار غرامت صنوبر می تنبل.

اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری، اگر نیروی محرک مسافر را سفر هر دو در کل بازدید تنبل، بیمه شخص خاص ثالث به ازای هر حادثه منصفانه میلیون دلار غرامت در صورت آسیب دیدگی نیروی محرک هر دو مسافر صنوبر خواهد کرد. در صورت آسیب دیدن خودرو، خسارت همراه خود ملاحظه به خوب ارزش دقیق خودرو صنوبر تبدیل می شود.

بازیابی خودرو، بیمه، کاهش یافته است های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها تلفن در کنار اجتناب کرده اند تولید دیگری امکاناتی است کدام ممکن است این نمایندگی ها به رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان حاضر می دهند.

صنوبر بلافاصله جریمه لغو بازدید همراه خود آسانسور

بر ایده گفتن اسنپ، این نمایندگی در صورت حضور نیروی محرک در مبدأ بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعفا مسافر اجتناب کرده اند بازدید، بین ۵۰۰ به همان اندازه ۲۰۰۰ تومان به نیروی محرک صنوبر خواهد کرد. با این حال اگر نیروی محرک حتی پس اجتناب کرده اند حضور در مبدأ بازدید اجتناب کرده اند بازدید منصرف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر پس اجتناب کرده اند تعدادی از دقیقه نرسد، ارزش ای اجتناب کرده اند وی بدست آمده نمی شود.

با این حال در تپسی هیچ ارزش ای برای نیروی محرک صنوبر نمی شود. حتی وقتی مسافر پس اجتناب کرده اند نیم ساعت پرواز را لغو تنبل.

در حالی کدام ممکن است در آسانسور، اگر نیروی محرک ۵ دقیقه بعد اجتناب کرده اند حضور در دستور اجتناب کرده اند بازدید منصرف شود، ۵ دلار در محل صنوبر تبدیل می شود.

در مقابل همراه خود حاضر دهندگان شرکت ها بومی، آسانسور ارزش فوق العاده بیشتری برای لغو بازدید صنوبر می تنبل. حتی وقتی بازدید پس اجتناب کرده اند حضور در قوطی بی نظیر نیروی محرک کنسل شود. علاوه بر این مسافر تنها ۵ دقیقه جایگزین دارد به همان اندازه در مبدا پرواز باشد. با این حال زمان مشخصی برای حضور مسافران در اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی {وجود ندارد}.

مسافران نیز دارای گواهینامه هستند

یکی اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است در تاکسی های تحت وب ایرانی به آن تمرکز نشده است، احراز هویت مسافران است. رانندگان باید در زمان پرونده شناسایی تمامی دانش شخصی را در اختیار نمایندگی قرار دهند.

برای مکان یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مسافر فوق العاده حیاتی است کدام ممکن است مانکن، رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاک نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عکس او را پیدا تنبل. با این حال در بحث مدارک مسافر چطور؟

نمایندگی آسانسور تصویر مسافر را به نیروی محرک حاضر می دهد به همان اندازه نیروی محرک به سادگی آنها را پیدا تنبل. با این حال اوبر این مشخصه را در اپلیکیشن شخصی ندارد. در اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی این در مرحله زیرین تری قرار دارد.

اسنپ ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی ساده شناسایی مسافر را نماد می دهند، اگرچه معمولاً مسافران حروف ناتمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستعار دارند. شناسایی مستعار نشان می دهد که رانندگان در هنگام بازدید بافت ایمنی نمی کنند.

یکی اجتناب کرده اند تمایز های این ۲ نمایندگی لیفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوبر همراه خود سایر تاکسی های تحت وب اینجا است کدام ممکن است اگر خصوصی ماشین خصوصی نداشته باشد، همه چیز دوباره ممکن است کار تنبل. نیروی محرک ممکن است ماشینی را اجتناب کرده اند اوبر هر دو آسانسور اجاره تنبل کدام ممکن است دارای بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت فنی خوبی باشد. با این حال این خودرو باید پس اجتناب کرده اند منصفانه هفته به نمایندگی بازگردانده شود.

این نمایندگی ها برای سفرهای خارج اجتناب کرده اند شهر نیز به مسافران خودرو اجاره می دهند. دادن شهرت اولین ۲۰ دلاری به مسافران یکی اجتناب کرده اند مشخصه های جلب توجه این نمایندگی هاست.

در پایان شایان اشاره کردن است کدام ممکن است Uber را انتخاب کنید و انتخاب کنید Lift استارت آپ هایی هستند کدام ممکن است در متعدد اجتناب کرده اند ملت ها ورزش می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان استارت آپ های تک شاخ (۱ میلیون دلار درآمد) در نظر گرفته می آیند. اگرچه اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی نیز در امتحان شده هستند به همان اندازه راحتی بیشتری را برای رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران فراهم کنند، با این حال باقی مانده است راه زیادی برای حضور در Uber را انتخاب کنید و انتخاب کنید Lift در پیش دارند.

تأمین: خرید و فروش نیوز