تمایل موسسه مالی دی به حمایت اجتناب کرده اند امکانات اطلاعات پرانرژی در زمینه خودسوزی


مدیرعامل موسسه مالی دی در دیدار همراه خود رئیس هیئت مدیره کانون کانون های اطلاعات ملت، رویکردهای این موسسه مالی در حمایت اجتناب کرده اند گروه های اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری مانترا ۱۴۰۱ را حاضر کرد.
به گزارش وبسایت وب مبتنی بر درک نیوز؛ علیرضا گیطاسی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایمان مصدری، رئیس هیئت مدیره کانون کانون های اطلاعات ملت، همراه خود ردیابی به مانترا ۱۴۰۱ اظهار کرد: مسئولیت نظام بانکی در اجرای این مانترا فوق العاده ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدا موسسه مالی «د» در سال جاری بدست آوردن به مانترا سال را در این سیستم های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های اعتباری شخصی قرار داده است.
وی همراه خود ردیابی به توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های موسسه مالی دی در حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان ذکر شد: موسسه مالی دی آمادگی دارد همراه خود انعقاد تفاهم نامه همراه خود فدراسیون صنفی امکانات اطلاعات بنیان، اجتناب کرده اند پیشکسوتان پرانرژی در بخش گروه های اطلاعات بنیان حمایت تدریجی. .
وی افزود: این موسسه مالی علاوه بر این آمادگی دارد اجتناب کرده اند گروه های اطلاعات بنیان کدام ممکن است ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات انقلابی اطلاعات بنیان برای ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران دارند، حمایت همه جانبه تدریجی.
در پایان دادن این نشست ایمان مصدری، رئیس هیئت مدیره صفحه بحث کانون های اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت اجتناب کرده اند رویکرد بانکی در حمایت اجتناب کرده اند امکانات اطلاعات، به تشریح اقدامات {انجام شده} {در این} صفحه بحث صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: رسالت مهم این صفحه بحث اطلاعات آموزی است. نمایندگی ها، موسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات مستقر
وی افزود: صفحه بحث کانون های اطلاعات ملت در راستای نتیجه گیری نیازها شخصی آمادگی امضای تفاهم نامه همراه خود موسسه مالی دی برای رشد بخش های اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری مانترا سال بلند مدت را دارد. مجموعه a فوق العاده