تهران; به رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارنجی / ورود به کرونا در هوای غبارآلود پایتخت


به گزارش خبرنگار مهر، در حالی کدام ممکن است شهر تهران همراه خود ابتلا به کرونا زرد مواجه است، {به دلیل} کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار وارداتی اجتناب کرده اند عراق اجتناب کرده اند روز قبل از امروز در وضعیت نارنجی قرار گرفته است.

گفتن وضعیت نارنجی هوای پایتخت به معنای مضر بودن وضعیت حتی ساکنان است به همان اندازه حد بالقوه آنها نباید اجتناب کرده اند خانه خارج شوند.

عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات اقلیمی وزارت بهداشت همراه خود هشدار به ساکنان تهرانی برای {در خانه} ماندن ذکر شد: قربانیان به بیماری های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریوی، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان اجتناب کرده اند خانه خارج نشوند.

وی افزود: {در این} شرایط شاهد افزایش از حداکثر بیماری های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریوی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است در نتیجه از دست دادن زندگی نابهنگام مبتلایان قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان شود. علاوه بر این {در این} شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری شاهد افزایش علائم تنفسی خواهیم بود.

الشاهسونی تاکید کرد: اشخاص حقیقی مفید با بیرون ماسک اجتناب کرده اند خانه خارج نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ورزش های تمدید شده مدت خارج اجتناب کرده اند منزل خودداری کنند.

رئیس گروه آب و هوای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات اقلیمی معاونت بهداشت ذکر شد: {افرادی که} دارای بیماری های زمینه ای هستند، این شرایط ممکن است مشکلات بیشتری را برای او یا او تحمیل تدریجی.

به گزارش وزارت بهداشت، در بروزترین tp-date رنگبندی گفتن شده در روز جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱؛ شهر تهران در هاله زرد.

این در حالی است کدام ممکن است گفتن هشدار نارنجی هوا در پایتخت مشکلات را برای ساکنان دوچندان کرده است. یعنی باید همزمان مراقب کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار آلوده باشند.

صادق ضیائیان رئیس وسط سراسری پیش سوراخ بینی هواشناسی همراه خود خاص اینکه مردمان تهران همراه خود شرایط ناسالم جوی مواجه هستند کدام ممکن است در بازتاب شاهد آن نبوده اند، افزود: وضعیتی کدام ممکن است اکنون در آن قرار داریم به ۲ مسئله ضریب تأثیر می گذارد برمی گردد. کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار اجتناب کرده اند عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر {در سراسر} ملت کدام ممکن است باعث خیزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار بومی شده است، باعث افزایش مرحله آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دید در متعدد اجتناب کرده اند عوامل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران شده است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه توده اقلیمی کدام ممکن است در نتیجه بارش تبدیل می شود ممکن است به خلاص شدن از شر این توده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار کمک تدریجی، ذکر شد: پیش سوراخ بینی می کنیم در شمال غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه غرب بارندگی داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت رگبارهای موقتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز مربوط به آخر.” در سال همراه خود خشکسالی مواجه خواهیم بود، کوچکترین وزش باد در نتیجه طوفان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارندگی های غیر دائمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت {نمی تواند} این سیلاب ها را به طور مناسب اجتناب کرده اند بین ببرد، اما علاوه بر این موقتاً مقیاس را کاهش می دهد.

به مشاوره برخی اجتناب کرده اند دانشمندان، آلودگی هوا ممکن است به سوئیچ ویروس اجتناب کرده اند طریق هوا کمک تدریجی هر دو ممکن است حساسیت شخص را به عفونت هر دو بیماری افزایش دهد.

متعاقباً ساکنان تهرانی باید کشف نشده شرایط مضر هوای آلوده قرار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنیداصولاً مراقب بهزیستی شخصی باشید.

آلودگی هوا علاوه بر این می‌تواند به بیماری‌های قلبی عروقی، تنفسی هر دو سایر بیماری‌های مزمن کمک تدریجی کدام ممکن است به نوبه شخصی خطر ابتلا به بیماری‌های شدید ناشی اجتناب کرده اند Quid 19 را افزایش می‌دهد.