توئیت های فرضی اصلاح پایگاه خبری رئیس معظم انقلاب: مراقب باشیم…


کتب مشرق نیوز: مهدی فضلی اجتناب کرده اند اعضای محل کار محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر آثار مقام معظم مدیریت نوشت:

مکان مقام معظم مدیریت همراه خود تصحیح ارسالی شخصی عالی خطا نامطلوب را تصحیح کردند. کنترل کنید کدام ممکن است انتقاد بدبینانه هر دو نامشخص نباشد.

توئیت های فرضی اصلاح پایگاه خبری رهبر معظم انقلاب: مراقب باشیم...

اصولاً بیاموزید:

تصحیح بیانات مدیریت در خصوص گفتگو در حساب توییتر ایشان

۲۱۱۲۴