تورم در آمریکا به رکورد جدیدی رسیدنرخ تورم ۸.۵ نسبت است کدام ممکن است بالاترین درجه در آمریکا در بیش اجتناب کرده اند ۴ دهه قبلی است.

افزایش قیمت داروها غذایی، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط، اجتناب کرده اند جمله ساخت انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند زغال سنگ، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت، از نزدیک به بلعیدن کنندگان ضربه می زند.

به گزارش بیزینس نیوز، تورم در آمریکا در ماه مارس نسبت به ماه درست مثل سال قبلی به بالاترین حد ۴ دهه فعلی یعنی ۸.۵ نسبت رسید کدام ممکن است علت آن افزایش از حداکثر ارزش های نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های از حداکثر بر تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای بلعیدن کننده است.

۳۱۱۳۱۱