تورم در برابر این افزایش دستمزد؛ کارمندان در سال ۱۴۰۱ چه مدت همراه خود افزایش دستمزد می مشابه با؟ به همان اندازه ۴ اوت سپتامبر هر دو خوش بینانه به همان اندازه اکتبر (فیلم)
تورم در ایران ساختاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ملاحظه به میزان افزایش دستمزد در حال وقوع است، متعاقباً اضافه نکردن دستمزد به مقیاس ای کدام ممکن است سبد کالای کارمندان را پر تنبل ظلم به این قشر است.