تیز کردن دستی در مقابل مقوا بانکی


تیز کردن های با بیرون تصمیم همراه خود مقوا به لطف فناوری روز {به روز} شناخت بیشتری پیدا می کنند. در متعدد اجتناب کرده اند ملت ها تولید دیگری برای تیز کردن نیازی به گذاشتن مقوا در کارتخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد کردن رمز رفتن ندارید، کافی است تلفن در کنار هر دو ساعت معقول شخصی را جلوی کارتخوان قرار دهید به همان اندازه مبلغ می خواست را واریز کنید. با این حال خواه یا نه به همان اندازه به فعلی کسی را دیده اید کدام ممکن است با بیرون گوشی، ساعت هر دو مقوا تیز کردن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کف دست خواهید کرد به کارتخوان متصل شود؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تیز کردن با بیرون مقوا به لطف فناوری روز {به روز} تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی شده است. در متعدد اجتناب کرده اند ملت ها تولید دیگری برای تیز کردن نیازی به گذاشتن مقوا در کارتخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد کردن رمز رفتن ندارید، کافی است تلفن در کنار هر دو ساعت معقول شخصی را جلوی کارتخوان قرار دهید به همان اندازه مبلغ می خواست را واریز کنید. با این حال خواه یا نه به همان اندازه به فعلی کسی را دیده اید کدام ممکن است با بیرون گوشی، ساعت هر دو مقوا تیز کردن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کف دست خواهید کرد به کارتخوان متصل شود؟

مقوا های اعتباری، گوشی های معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت های معقول فرآیند تیز کردن ما را متحول کرده اند. به لطف ساعت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشی های معقول، تولید دیگری نیازی به کسب همراه خود کشیدن مقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد کردن رمز رفتن ندارید. فقط تجهیزات شخصی را در برابر این کارتخوان قرار دهید به همان اندازه تیز کردن را انجام دهید.

با این حال اکنون شرکتی به تماس گرفتن Waltmore اعلام کردن می تدریجی کدام ممکن است فراتر گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نوآوری های شخصی تیز کردن ها را فوق العاده ساده تر اجتناب کرده اند در گذشته کرده است. قابل انجام است سوال کردن کنید کدام ممکن است Waltmore چگونه واقعاً کار می کند.

والتمور به معنای واقعی کلمه هستند عالی تراشه در پایین کف دست خواهید کرد مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم این امکان را می دهد کدام ممکن است در حین تراکنش کف دست شخصی را در برابر این کارتخوان قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکنش را مناسب کنید. این چیپست ابتدا باید همراه خود اپلیکیشنی به تماس گرفتن PureWrist سازگار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این فناوری باید همراه خود آن اپلیکیشن حساب کاربری داشته باشید.

این کاری است کدام ممکن است پاتریک بامن در هلند انجام می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار کدام ممکن است به فروشگاه هر دو رستوران {می رود} هنگام تیز کردن کف دست چپ شخصی را جلوی تجهیزات کارتخوان خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز تبدیل می شود.

او می گوید پاسخ فروشندگان خارق العاده است.

در سال ۲۰۱۹، پاتریک بامن عالی تراشه کودک را زیر منافذ و پوست کف دست چپ شخصی قرار داد کدام ممکن است به او اجازه می داد آن را فشار دهد.

ذکر شد به مقیاس عالی نیشگون درد دارد.

حالا وقتی دستش به مقوا خوان نزدیک است، میکروچیپ زیر پوستش روشن تبدیل می شود.

اولین ریزتراشه در سال ۱۹۹۸ در هیکل انسان کاشته شد، با این حال این فناوری تنها حدود عالی دهه پیش به راحتی در دسترس است عموم قرار گرفت.

این چیپس ها کمتر اجتناب کرده اند عالی خوب و دنج وزن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی بهتر اجتناب کرده اند عالی دانه برنج هستند.

قابل انجام است {برای بسیاری} دلهره آور است به تذکر برسد، با این حال در نظرسنجی سال ۲۰۲۱ همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰۰ نفر در بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا، ۵۱ نسبت گفتند کدام ممکن است قابل انجام است.
با این حال {در این} نظرسنجی، با بیرون اشاره کردن نسبت، آگاه شد کدام ممکن است پاسخ دهندگان درگیر نقض حریم شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی خصوصی هستند. برخی اجتناب کرده اند مشاوران نیز اولویت های مشابهی دارند.

{آنها می گویند} کدام ممکن است همراه خود پیشرفت فناوری، تراشه تشکیل داده ها خصوصی تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتری {خواهد بود} کدام ممکن است خطر سوء استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشاره اشخاص حقیقی را افزایش می دهد.

در پایان، قابل مقایسه با هر فناوری جدید، باید مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب استفاده اجتناب کرده اند آن را {به دقت} در تذکر گرفت.