تینگلی | چشم و گوش پادشاه؛ سازمان اطلاعات و امنیت ایران باستاناین سازمان بعدها به الگویی برای سلوکیان حاکم بر سرزمین هخامنشیان تبدیل شد: شبکه ای از مأموران که به همه جا می رفتند و همه چیز را می دیدند و می شنیدند. هر گوشه ای پنهان و تاریک است، به هر بازار شلوغ و شلوغی می توان به دست این جاسوس ها رسید. گویی دیوار چشم داشت و مردمی که به بردگی به اردوگاه دشمن او رفتند تا هنگام بازگشت او را از آنچه دیدند آگاه کنند.