جریمه قاچاقچیان معدن در دزفولمدیرکل زندانهای استان ذکر شد: گزارشی مبنی بر اختراع ۳ تجهیزات رمز پول خارجی دیجیتال توسط نیروی انتظامی شهرستان دزفول به اداره زندانهای دولتی این شهرستان کشتی شد.

نعمت الله پیرانفندی یکپارچه داد: بخش پس اجتناب کرده اند اخذ دفاعیات متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشان دادن تخلف، نسبت به صدور رأی اقدام کرد.

به آموزش داده شده است پیرانوندی، متهم جدا از ضبط کالا به مبلغ ۵۴۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۷ هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل زندانهای دولتی افزود: این پرونده پس اجتناب کرده اند طی سطوح قانونی به زندانهای دولتی دزفول کشتی شد.

۴۸