جلد ۲۵ دایره المعارف عظیم اسلامی در سال ۱۴۰۱ آشکار شدبر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست دلپذیر رئیس وسط دایره المعارف عظیم اسلامی (وسط تحقیقات ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی) همراه خود اساتید، پژوهشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان این موسسه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی به رویداد تحریک کردن سال نو برگزار شد. {در این} دیدار کاظم موسوی بجنوردی در سخنانی مختصر ضمن تبریک سال نو، تخلیه جلد بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم دایره المعارف عظیم اسلامی را در سال ۱۴۰۱ ادعا کرد.

احمد مسجد جامی معاون وسط در سخنانی به دقیق ۲ سال دردسرساز قبلی تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تمامی اساتید، محققین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو اندرکاران این وسط کدام ممکن است ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادند تشکر کرد.

با این حال مسجد کامل همراه خود ردیابی به اهمیت توافق نظام آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی خاطرنشان کرد: وقتی کار آموزشی در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ باشد قطعاً ساختار اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستمی تمایل دارد کدام ممکن است قابل مقایسه با ساعت کار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود معاونت آموزشی هماهنگ شود وگرنه. کار همراه خود محقق کارساز نخواهد بود.

وی افزود: در فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اوج گذراندیم، در واقع کرونا فقط مسئله بود، {در این} مدت وسط از نزدیک آسیب دید، با این حال مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زودتر در جاری تعمیر شدن است، از اگر وقفه ای به وجود بیاید. اجتناب کرده اند حمایت، دشوارتر {خواهد بود}.”

وی همراه خود ردیابی به نیاز تصمیم گیری پروژه برای پرونده های آموزشی کدام ممکن است بعضاً ۱۵ سال تمام نشده است، ذکر شد: باید دید بالاتری داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را به بچه ها بسپاریم. اساساً یکی اجتناب کرده اند مأموریت‌های گروه آموزشی قابل مقایسه با وسط دایره‌المعارف عظیم اسلامی اینجا است کدام ممکن است فناوری بعدی پژوهشگران را شناخته شده به عنوان چراغ راه آموزش دهد.

این مجموعه در طولانی مدت خاطرنشان کرد: امسال بیشتر اجتناب کرده اند سال بلند مدت {خواهد بود}. وضعیت تیتراژ نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلد ۲۵ امسال آشکار تبدیل می شود به همان اندازه در آستانه چهلمین سالگرد راه اندازی، وسط دایره المعارف عظیم اسلامی کدام ممکن است مظهر بلوغ است، الگوی ای اجتناب کرده اند خوب نهاد پایه دار ایرانی در بخش شخصی کدام ممکن است اجتناب کرده اند گذشته تاریخی، جغرافیا، سنت، ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شناسی حفاظت می تنبل.

سپس علی بهرامیان، مشاور آموزشی وسط، همراه خود کنجکاوی به حرکت اجتناب کرده اند فاجعه‌های از حداکثر، دانستن درباره ضعیف فناوری اول اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققین در وسط ذکر شد کدام ممکن است حضور آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن آن‌ها بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس‌ای کدام ممکن است گذاشته‌اند همچنان پابرجاست. با این حال باید مراقب تربیت فناوری جدید بود.

بهرامیان افزود: امکانات آموزشی قابل مقایسه با وسط دایره المعارف عظیم اسلامی افرادی را برای بلند مدت شخصی تربیت می کنند از ساخت کتاب مرجع معمول بالایی را می طلبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه یافتن نویسنده، نگارش مقاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار فوق العاده سختی است. آن را آشکار کنید مطمئنا در بلند مدت همراه خود مشکل هایی گذراندن خواهیم شد ارجاع به فناوری جوان حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید تربیت فناوری جدید مهمتر اجتناب کرده اند شخصی دایره المعارف باشد.

وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: پس اجتناب کرده اند گذر اجتناب کرده اند فاجعه ها باید همراه خود سرعت مطمئنه کار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم اهمیت تخلیه مقالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالات در وب، بردن آنها اجتناب کرده اند تخلیه کاغذی جایز نیست. مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات را به صورت دستی رفع می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودی می رویم.