حداد عادل: برنامه هایی داریم که ۲ سال است برای بازبینی تعلیق شده اند/ ۳۰ سال است که برخی از این برنامه ها دست نخورده است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تاکنون ارتباط ما با وزارت علوم یک رابطه دوسویه فعال و قابل اعتماد نبوده است. ما چندین ماه منتظر بودیم تا تغییرات در وزارت علوم انجام شود. نتیجه این تغییر این است که پس از ۱۳ سال برای اولین بار در یکی از همایش های معاونت های دانشگاه ها فرصتی برای ارائه گزارشی از فعالیت های شورای تحول داشتم.