حرکت غیرعادی “مهناز افشار” وسط اقیانوس/ عکس


مهناز افشار تصویری را اجتناب کرده اند شخصی همراه خود خوب یست غیرعادی در وسط اقیانوس به اشتراک گذاشت.

به گزارش وقت صبح، مهناز افشار بازیگر مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشناس ایرانی در اینستاگرامش تصویری جذاب را همراه خود خوب فیگور غیرعادی در وسط اقیانوس آشکار کرد.

حرکت غیرعادی "مهناز افشار" وسط دریا/ عکس

مهناز افشار همراه خود تخلیه این عکس نوشت:

🤍دریایی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل دریایی از گرفتن

It was so close to the sea that those who lived in it could hear the waves forever beating against the shore.

🌍🌊