حرکت غیرورزشی شرکت کننده همراه خود کمک داور زن در برزیل (فیلم)
فیلمی اجتناب کرده اند دعوای جنجالی سرمربی برزیلی همراه خود کمک داور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا صورتی مستقیم به خاطر رفتار زشت او را ببینید تأمین: خبر ورزشی