حضور ۴ ساله در «هماای همایون» / بنیاد رودکی متفاوت استان کرمان شد – تئاتر وب مبتنی بر


سرپرست گروه تئاتر «آران» اجتناب کرده اند مراقبت نشده مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان استان کرمان به مونتاژ اپرای عروسکی «هماای همایون» همراه خود موضوع خواجوی کرمانی سرانجام خبر داد.

بهروز غریب پور نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تئاتر عروسکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپرا در گفتگو همراه خود تئاتر در دنیای آنلاین ما کسب اطلاعات در مورد وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ بسته شدن اپرای «هماای همایون» همراه خود موضوع خواجوی کرمانی کدام ممکن است مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آن را برعهده داشته است. سال های فعلی: «حدود ۴ سال گرفتار من می خواهم تهیه کننده اپرای عروسکی «هماای همایون» هستم کدام ممکن است در ابتدا قرار بود همراه خود حمایت استانداری کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل ارشاد ساخت شود، با این حال {به دلیل} اینکه استادان درکی اجتناب کرده اند آثار هنری نداشتند همه انتظارات تنظیم کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدیده های نوظهور پدیده هایی یادآور حاضر عروسکی.

وی خاطرنشان کرد: مدیران استان های مختلف ملت باید به این نکته ملاحظه داشته باشند کدام ممکن است بهتر از وسیله برای رشد است. تمدن اجراهای استانی تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزیک در جاری اجرا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این این سیستم ها را در انتخاب قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن غافل نشوند.

غریب پور همراه خود ردیابی به مذاکراتی کدام ممکن است همراه خود مدیرعامل بنیاد زیبایی شناختی هنری رودکی برای مونتاژ اپرای عروسکی «هماای همایون» داشته است، اظهار داشت: پیش اجتناب کرده اند این موسیقی این اپرا همراه خود حمایت بنیاد رودکی ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شده بود. در دیداری کدام ممکن است همراه خود آقای افضلی سرپرست بنیاد در روزهای قبلی داشتیم به این نتیجه رسیدیم کدام ممکن است این اپرا را همراه خود حمایت بنیاد رودکی ساخت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر محل کار استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرلشکر نباشیم. . اداره کل ارشاد استان کرمان

سرپرست گروه تئاترآرانوی همراه خود ردیابی به اینکه مونتاژ اپرای «هماای همایون» حداقل تا ۶ ماه زمان خواستن دارد، افزود: این سیستم ما اینجا است کدام ممکن است در نیمه دوم سال این اپرای عروسکی را برگزار کنیم.

وی در نهایت صحبت های شخصی کسب اطلاعات در مورد بخش موسیقی اپرای عروسکی «هماای همایون» اظهار داشت: آهنگسازی این تأثیر بر عهده هزاد عبدی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای موقعیت آوازی خواجوی کرمانی بر عهده سالار عقیلی {بوده است}. انواع زیادی اجتناب کرده اند خوانندگانی کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی همراه خود آنها کار نکرده بودیم {در این} حاضر عروسکی حضور داشتند. اپرای عروسکی «هماای همایون» فینال تأثیر ضبط شده توسط ارکستر سراسری اوکراین محسوب تبدیل می شود، از تعدادی از ماه پس اجتناب کرده اند ضبط این تأثیر، ارکستر {به دلیل} وضعیت روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین تعطیل شد.