حق بیمه نهضت سراسری مسکن خاص شد. ۴ میلیون غیر بالقوه است!


جعفری، مدیرعامل نمایندگی عمران شهرهای جدید ایران اجتناب کرده اند اقساط ۳ به همان اندازه ۴ میلیون تومانی تسهیلات واحدهای نهضت سراسری مسکن در وسط بازپرداخت ۲۰ ساله خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اولین ودیعه نامزدها ۴۰ میلیون تومان است.

علی رضا جعفری همراه خود حضور در این سیستم گفتگوی ویژه خبری به تشریح پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات صورت گرفته در نهضت سراسری مسکن در ملت صنوبر کدام ممکن است قرار بود معاون مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان وزیر مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، آقای محمودی نیز حضور داشته باشند. زاده. .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه این این سیستم نتایج متنوع اجتناب کرده اند جمله درو کردن های منحصر به فرد برخی رسانه ها اجتناب کرده اند صنوبر حق بیمه داشته است، با این حال به نظر می رسد مانند است وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی باید در محدوده مدیران شخصی برای پاسخگویی به سوالات نهضت سراسری مسکن همراه خود وسواس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار بیشتری حرکت تدریجی.

جعفری در ابتدای این این سیستم انواع کل نامزدها این قالب را ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۰ هزار نفر عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت:

اجتناب کرده اند این انواع ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار نفر همراه خود ملاحظه به شرایط اجباری تایید شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بهینه سازی آخرین، پیامک افتتاح حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز مبلغ اولین برای او یا او کشتی شد.

نکته اینجا است کدام ممکن است در صورت عدم افتتاح حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز وجه پس اجتناب کرده اند کشتی سه فاصله پیامکی در مدت عالی ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم نامزدها اجتناب کرده اند سامانه بردن خواهند شد.

* مبلغ سپرده اولین برای نامزدها در قالب نهضت سراسری مسکن ۴۰ میلیون تومان است

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی میزان ودیعه اولین نامزدها قالب نهضت سراسری مسکن را ۴۰ میلیون تومان ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: امتحان کنید الگو اجرایی سرمایه گذاری ها پس اجتناب کرده اند واریز این مبلغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک تسهیلات دارد. (۴۵۰ میلیون تومان در تهران، در شهرهای عظیم فراگیر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران (۴۰۰ میلیون) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات شهرستان ها ۳۵۰ میلیون تومان آغاز تبدیل می شود

{در این} راستا سعی داریم همراه خود مدیریت زنجیره ساخت مصالح ساختمانی مرغوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شبیه به پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات اولین، قیمت تمام شده موارد را برای مونتاژ واحدهای مسکونی به متراژ کاهش دهیم. u200b75 به همان اندازه ۱۱۰ متر. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نامزدها عرضه دهد.

جعفری افزود: اگر انواع نامزدها ما بیش اجتناب کرده اند این انواع (۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۰ هزار نفر) باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند شناسایی کرده باشند، قطعا مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی می توانند همراه خود این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت پاسخگوی تمامی نامزدها حرفه ای باشند. “

۲ رویکرد

وی افزود: ما ۲ رویکرد داریم، رویکرد ما اینجا است کدام ممکن است پایین هایی کدام ممکن است در این زمان در محدوده فضای شهری قرار دارند شناخته شده به عنوان اولین گام برای تامین خواستن این ۴ میلیون واحد مسکونی این سیستم ریزی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاق مهمی کدام ممکن است در اصل کار مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق تکیه کن به استحکام هر دو مناطقی کدام ممکن است باید با توجه به تنظیم کاربری اراضی هر دو افزایش تراکم بحث کنیم.

جعفری اظهار داشت: در گام اول نامزدها ۴۰ میلیون تومان واریز کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۴۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، پایتخت های فراگیر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه های خانه ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری را تحریک کردن می کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات قلمرو ما ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات حاضر می دهند کدام ممکن است نامزدها می توانند اجتناب کرده اند آن بهره مند شوند.

این تسهیلات بر مقدمه شرایط ادعا شده اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این رهن ها را به صورت اقساط بلندمدت اجتناب کرده اند متقاضی بازپرداخت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رهن ها صرفاً قیمت های مونتاژ است کدام ممکن است برای ادغام کردن قیمت مونتاژ هر واحد مسکونی در قالب نهضت سراسری مسکن تبدیل می شود. .

حق بیمه نهضت ملی مسکن 4 میلیون توان پرداخت ندارد.

* صنوبر اقساط آینده ماهانه از سه به همان اندازه ۴ میلیون تومان طی ۲۰ سال

الجعفری اجتناب کرده اند صنوبر اقساط بلندمدت ماهانه بین ۳ به همان اندازه ۴ میلیون تومان طی ۲۰ سال {در این} سرمایه گذاری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به پوشش اولین وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله تمام شده واحدهای ساختمانی امتحان شده هایی برای بردن قیمت های پایین اجتناب کرده اند قیمت واحد صورت گرفته است.

با این حال برخی اجتناب کرده اند اراضی فراسرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحاقی باید اجتناب کرده اند تذکر زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبنایی کنار هم قرار دادن شوند کدام ممکن است مقداری عظیم {خواهد بود}.

به آموزش داده شده است وی، هدف ما اجتناب کرده اند اجرای این قالب تنها مسکن نیست، اما علاوه بر این نیازهای جمعیتی را در اندازه مختلف در تذکر خواهیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا مراقبت نشده به این موضوع در این سیستم های زودتر مشکلات زیادی را {در این} بخش تحمیل کرد.

مدیرعامل نمایندگی عمران شهرهای جدید در شکسته نشده سخنان شخصی دقیق کرد: تعهد مقامات در بخش ساخت مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اقشار کم درآمد اینجا است کدام ممکن است همراه خود قالب های تصمیم گیری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت تمام شده اجتناب کرده اند طریق مدیریت قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین، قابلیت مسکن دهک های مختلف را تامین تدریجی. مسکن را کاهش دهید.

افزایش استاندارد

{در این} راستا اجتناب کرده اند سازندگان احترام تقاضا داریم ما را در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند فناوری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوین در کنار همراه خود ارتقای استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد سرمایه گذاری های عمرانی {در این} زمینه یاری نمایند.

وی همراه خود تاکید بر عدم آسیب به ساختمان در اجرای قالب نهضت سراسری مسکن اظهار داشت: در برخی عوامل ملت همراه خود ملاحظه به اندازه تامین مصالح، خواستن به انجام پیشنهادات جبرانی است. کدام ممکن است در شورای این سیستم ریزی قلمرو مجوز داده شده است.

وی تاکید کرد: مقامات تمام امتحان شده شخصی را برای کنار هم قرار دادن سازی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند قابلیت مسکن ساکنان بی بضاعت {در این} قالب به کار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه جاری ۴ میلیون واحد مسکونی وعده داده شده توسط مقامات، رسالت اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه این سیستم است. کدام ممکن است انشاءالله بتوانیم بر مقدمه برآوردهای حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای اساسی شخصی بر مقدمه انواع خانوار، انواع عروسی‌های {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شهرک‌های اجباری برای آن بازو یابیم. برای همین است ۴ میلیون نفر کافی است.