حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان در اصل کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته استبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید جواد سادات نژاد در محیط افشا اجتناب کرده اند محصول اطلاعات بنیان صنعت دزفول در ترکیبی خبرنگاران دزفول ذکر شد: حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان در اصل کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی ذکر شد: در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی نقطه ضعف داریم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به همان اندازه بالا سال ۲۰ سهم نمایندگی های اطلاعات بنیان به نمایندگی های کشاورزی بهبود می یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ سهم اجتناب کرده اند کل ساخت نمایندگی های اطلاعات بنیان به محصولات کشاورزی اختصاص می یابد.

وی بیمه نمایندگی های اطلاعات بنیان را یکی اجتناب کرده اند موضوعات مورد حمایت این سامانه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان تاکید کرد.

ساداتی نژاد کسب اطلاعات در مورد حمایت نمایندگی تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزارت جهاد کشاورزی ذکر شد: اجتناب کرده اند طریق پیش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند کشاورزان اجتناب کرده اند محصولات اطلاعات بنیان در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی حمایت می کنیم.

وی افزود: ما اجتناب کرده اند نمایندگی هایی کدام ممکن است در بخش هوشمندسازی ورزش می کنند همراه خود تسهیلات بودجه قیمت حمایت می کنیم به همان اندازه کشاورزان بتوانند این محصولات را خریداری کنند.

وزیر جهاد الکترونیک تصریح کرد: امیدواریم امسال همراه خود اصل مدیریت در بخش کشاورزی اطلاعات بنیان کدام ممکن است گام بلندی در راستای کشاورزی مالی است بتوانیم کار خوبی انجام دهیم.

۴۸