خبر مهم برای بازار فارکس/ پیشنهادات ارزی فردا ممنوع استبه گزارش خبرگزاری اطلاعات وب مبتنی بربر مقدمه مدل جدید قوانین نبرد همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس کدام ممکن است به تازگی اجتناب کرده اند سوی رئیس مجلس به مقامات ابلاغ شده است، پیشنهادات فارکس فردا بوتلگ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق محسوب تبدیل می شود. در ماده ۱۲ این قوانین آمده است: تخفیف فارکس در صرافی هر دو هر صرافی عکس کدام ممکن است عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض فارکس {به روز} هر دو روزهای بعد موکول شده ولی در نتیجه عرضه فارکس نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قصد عرضه آن وجود نداشته است. فارکس اجتناب کرده اند ابتدا الگوی ای اجتناب کرده اند قاچاق فارکس {خواهد بود}.

۲۲۳۲۲۷