خبر مهم وزیر اقتصاد در خصوص افشای اسامی بدهکاران اصلی / دارایی ها بانکی توسط این گروه گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بقیه افراد مالی باقی نمانده است.به گزارش خبرگزاری الکترونیک، احسان خاندوزی در این سیستم تلویزیونی منتشر شده شده همراه خود موضوع تخلیه فهرست بدهکاران موسسه مالی های بدحساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهکاران بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیارد تومانی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است این لیست باقی مانده است درست نیست. بر مقدمه آنچه گزارش شده است. این موضوع یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین معضلات اقتصاد ایران بود به این معنا کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند دارایی ها موسسه مالی سال ها توسط دست متعدد اجتناب کرده اند مشتریان بدخواه باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مثال مانع اجتناب کرده اند ورود افراد {به بخشی} اجتناب کرده اند تسهیلات تبدیل می شود. اعطا شده است»، قوانین می گوید.

خاندوزی اظهار داشت: برای اولین بار در گذشته تاریخی موسسه مالی ها ۱۱ موسسه مالی دولتی تکیه کن به وزارت اقتصاد در تخلیه این فهرست اجتناب کرده اند موسسه مالی های بدهکار اصلی پیش قدم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبا تمام موسسه مالی های دولتی علاوه بر این قرض الحسنه مهر. موسسه مالی ایران کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی ندارد. موسسه مالی بهبود تعاون کدام ممکن است ادعا کرده بود {در این} موسسه مالی بدهکار معوق بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیارد تومان {وجود ندارد}، چنین لیستی را در موقعیت یابی شخصی چاپ شده کرده است. این دلیل است اواخر سال قبلی آقای رئیس جمهور اصل دادند به همان اندازه شخصی موسسه مالی ها {در این} زمینه پیشقدم شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهرست بدهکاران معوق را ادعا کنند به همان اندازه بدهکاران را به تسویه بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل دارایی ها فعلی در موسسه مالی راضی تنبل. امکانات. موسسه مالی ها باید افزایش پیدا کنند.

خاندوزی اظهار داشت: پیگیری های ویژه ای {در این} زمینه به پایان رسید کدام ممکن است به طور خاص این تصمیم در قوانین بودجه اشاره کردن شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین مونتاژ نوروزی همراه خود مدیران مسئله موسسه مالی های دولتی در وزارت اقتصاد اجتناب کرده اند آنها درخواست شده است شد به همان اندازه {در این} زمینه پیشگام باشید.»

وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی همراه خود ردیابی به اینکه این میزان شفافیت در گذشته تاریخی بانکی ملت بی سابقه است، افزود: اسامی نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاصی کدام ممکن است جزو بدهکاران اصلی بوده اند فاش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این امر به مطالبات کمک تنبل. اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی ها باید زمینه برای ورود تا حد زیادی اقشار افراد اعم اجتناب کرده اند تولیدکنندگان آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو افراد دوره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آگاه فراهم شود به همان اندازه بیش اجتناب کرده اند پیش به دارایی ها بانکی ورود داشته باشند.

خوندوزی در {پاسخ به} پرس و جو عکس مبنی بر گام بعدی مقامات در تحمیل شفافیت در نظام بانکی ملت، اظهار داشت: گام بعدی اینجا است کدام ممکن است این فهرست از محسوس تر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است ردیابی کردیم اکنون می توان این لیست را همراه خود عمیق بیشتری پایان دادن کرد. شناخته شده به عنوان مثال در همین جا میزان از محسوس بدهی نامشخص الوصول بدهکاران اصلی به موسسه مالی ها لحاظ نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است این پرس و جو مطرح شود کدام ممکن است چرا این اتفاق نیفتاده است؟ از اختلافات قانونی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر در هیات وزیران جناب رئیس جمهور تاکید کردند کدام ممکن است این {اطلاع رسانی} باید به همان اندازه حد امکان از محسوس باشد به همان اندازه حق افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مالی {در این} زمینه سلب نشود.

صرافی اظهار داشت: پیام ما اجتناب کرده اند این پوشش الهام بخش حسابداری خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شهرت در وب پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی ملت است.

خاندوزی افزود: {در این} زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ها وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است در گام اول اجتناب کرده اند موسسه مالی ها خواستیم پس اجتناب کرده اند خاص شدن میزان مطالبات نامشخص الوصول، میزان از محسوس پول بدهی را محدود کنند. بدهی اشخاص حقیقی هر دو نمایندگی های فعلی در لیست.»

وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات بعدی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد {در این} زمینه اظهار داشت: انشاالله برای سایر موسسه مالی های بدی کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند در مرحله دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری خوشایند موسسه مالی مرکزی {در این} خصوص اظهار داشت: تدابیری برای تسریع اصلاحات مالی در ملت متعهد شدن خواهد بود.

خوندوزی در {پاسخ به} پرس و جو عکس مبنی بر اینکه خواه یا نه موسسه مالی های شخصی موظف به تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه چنین فهرستی هستند، اظهار داشت: بر مقدمه پروژه مقرر در قوانین بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی موسسه مالی ها موظفند این دانش را در اختیار موسسه مالی مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. جمهوری.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی تدوین‌کننده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیغه آخرین تصمیم حقوقی، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تذکر وزارت اقتصاد اینجا است کدام ممکن است مقامات، تجهیزات‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌های دولتی به امور حقوقی معامله با کنند. مدیران اجرایی اجتناب کرده اند موسسه مالی های دولتی خواستند: {در این} مسیر پیشگام باشند کدام ممکن است {در این} زمینه نیز همکاری داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدا اصلاح ساکنین موسسه مالی های دولتی را تحریک کردن کردند.

۲۲۳۲۲۵