خدمه مالی مقامات سیزدهم در وضعیت خاص/ترمیم کابینه مهم خورد؟


زهرا علی اکبری– خدمه مالی کابینه سیزدهم را باید تیمی ناهمگون همراه خود روسای خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعیان عظیم دانست.

اصولاً بیاموزید:

۲ «فرمانده» در یک واحد کابینه نمی گنجند / پیام بردن محسن رضایی اجتناب کرده اند کمیسیون مالی مقامات همراه خود امضای مخبر

در حالی کدام ممکن است محسن رضایی، معاون مالی کنونی رییس جمهوری در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰، در قامت کاندیدا وعده‌های مالی بزرگی را مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بیمه خانمها خانه دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش یارانه‌های نقدی سخن اظهار داشت. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر این در بحث تامین مسکن اظهار داشت: هر زوج جوان همراه خود ۱۰ نسبت معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰ نسبت رهن بانکی همراه خود اقساط ۴۰ به همان اندازه ۵۰ ساله می‌توانند {صاحب خانه} شوند. پایین این ساختار هم بودجه قیمت هر دو رایگان در اختیار این زوج‌ها در ساختار نهضت خانه‌سازی ایرانیان قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای این سه ساختار، بخش عظیمی اجتناب کرده اند معیشت اجتناب کرده اند روی دوش افراد برداشته تبدیل می شود. با این حال حالا اجتناب کرده اند مخلوط کردن خدمه مالی کابینه پوست گذشت {است تا} روشن شود فعلا وزنه با کیفیت صنعتی در دستان محمد مخبر است .

فرمانده {چه کسی} است؟

وقتی محسن رضایی شناخته شده به عنوان معاون مالی مقامات راه اندازی شد شد، متنوع وی را فرمانده خدمه مالی کابینه دانستند با این حال محمد مخبر چنین حکمی را اجتناب کرده اند رییس جمهوری اکتسابی کرد به همان اندازه دوگانه‌ای مهم همین جا تعیین کنید گیرد. این با این حال بالا کار نبود . در مخلوط کردن خدمه مالی کابینه عنوان‌هایی به توجه می‌خورد کدام ممکن است همگی مدعی فرماندهی خدمه مالی بودند. شاید مسعود میرکاظمی را بتوان یکی اجتناب کرده اند مهمترین مدعیان {در این} بخش دانست .

وی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در مقامات نهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهم ، سکان‌دار وزارت بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت نفت بود، حالا در قامت رییس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه این سیستم‌هایی ویژه را برای اصلاح ساختار مالی مطرح می‌تدریجی کدام ممکن است بعد از همه تطابق چندانی همراه خود نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های رئوس مطالب شده اجتناب کرده اند سوی وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ندارد.

تیم اقتصادی دولت سیزدهم در وضعیت خاص/ اولین گام برای ترمیم کابینه کلید خورد؟

تقاضا خصوصی هر دو اختلافات ساختاری؟

احسان خاندوزی نیز کدام ممکن است برای اولین بار ردای وزارت را بر تن کرده، پیش اجتناب کرده اند این در قامت کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور مجلس، منتقد انتقادی مقامات دوازدهم تلقی می‌شد با این حال در این دوران کاری کدام ممکن است تخصص سکانداری وزارت مهمی چون وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را در کارنامه کاری شخصی جای داده است، ادامه دارد نتوانسته اقدامی کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادی {در این} بخش به حاضر بگذارد.

عدم سامان یافتن وضعیت بورس، تداوم انبساط تورم در امتداد طرف حفاظت افسران این وزارتخانه اجتناب کرده اند وضعیت حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه گزارش‌های عریض را انتخاب کنید و انتخاب کنید طویل در خصوص رسیدن بخش مهار تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش حکمرانی همگی ، انتقاداتی انتقادی را متوجه این وزارتخانه کرده است.

در امتداد طرف این ۴ نفر، حجت الله عبدالملکی، کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند حضور در اتاق وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در قامت تئوریسینی منتقد مقامات پیشین حضور داشت، نیز داعیه آن را دارد کدام ممکن است در بخش اقتصاد می‌تواند موجبات تنظیم را رقم بزند.

حالا حتی خبرگزاری اصولگرای فارس نیز در گزارش‌هایی این اعلام کردن را مطرح کرده است کدام ممکن است اختلاف مخبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایی موجبات خروج رضایی اجتناب کرده اند خدمه مالی کابینه را رقم زده است.

بی‌تردید این همه ماجرا نیست . شاید فشار ایده ها نهایی بر مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه چرایی عدم نتیجه گیری شعارهای بلندپروازنه در خردادماه سال ۱۴۰۰ سبب شده است، مقامات پا در وادی ترمیم خدمه مالی کابینه بگذارد. خصوصا آنکه مقامات ساختار س toال کردن ۲ وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی انتقادی‌تر اجتناب کرده اند قبلی مطرح است .

برخی مشاوران بر این اعتقادند کدام ممکن است مقامات سیزدهم حالا در آستانه خوب سالگی ورودش به پاستور نیاز خوب اصلاح در بخش اقتصاد را درک کرده است. خواه یا نه این نیاز موجبات خروج بلندپروازان اجتناب کرده اند کابینه را فراهم می‎تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعیین کنید گیری اسنجام اصولاً منجر تبدیل می شود هر دو دنبال کنندگان شعارهای عظیم جای پای جذاب‌تری را اجتناب کرده اند آن شخصی می‌کنند . باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید.

۲۲۳۲۲۳