خواه یا نه استاندار به وظایف مالی شخصی حرکت می تدریجی؟


رئیس معظم انقلاب اسلامی امسال را سال ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال نامیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای آن به اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی باید در انتخاب این سیستم های استانداری باشد. همراه خود ملاحظه به اهمیت این موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه معاون توافق امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی استانداری گیلان به تازگی منصوب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی کدام ممکن است استان در جاری حاضر همراه خود آن کف دست به گریبان است مورد نیاز است به نکاتی ردیابی کنم:
۱- فرماندار موسسه غیربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ کننده امور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی مجری آن هستند. استاندار شناخته شده به عنوان تجهیزات هماهنگ کننده بین بخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابخشی موظف است بر حسن انجام وظایف تجهیزات های اجرایی نظارت داشته باشد. یعنی توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اجتناب کرده اند وظایف مهم معاونت توافق مالی است.
۲- مهمترین موضوع در استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال است کدام ممکن است باید راهکارهای مختلفی به آنها حاضر شود. اشتغال تکیه کن به است با این حال متاسفانه رتبه شهرستان در فریب دادن سرمایه نامناسب، مورد توجه قرار گرفت ضد سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی های مدیریتی اجتناب کرده اند خریداران در اطراف تبدیل می شود.
۳- واحدهای تولیدی راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه راکد زیادی در استانداری موجود است کدام ممکن است باید همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قدرت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات رخ داده در تن نهاد تولیدی استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان دادن به وضعیت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی این استان تعمیر شود. ملت. افراد شناخته شده به عنوان امتیازات انتخاب در استان.
۴- در جاری حاضر تن قالب تولیدی نیمه تمام در استان گیلان موجود است کدام ممکن است سهم پیشرفت مادی آنها خاص است با این حال به مرحله استفاده، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال نرسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای نوک دادن به این قالب ها تدبیر شود. .
۵- موسسه مالی های استانداری مهمترین مانع ساخت محسوب می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه مدیران این موسسه مالی ها قابل مقایسه با رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی سراسری همچنان در توانایی هستند. موسسه مالی ها بیشتر اوقات اجتناب کرده اند تأییدیه های تسهیل کننده صندلی پیروی نمی کنند. به همین دلیل پیگیری شرایط موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات یکی اجتناب کرده اند مهمترین وظایف معاونت توافق امور مالی است. موسسه مالی ها ملزم به اعطای تسهیلات تایید شده سرمایه تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ورود به برای واحدهای تولیدی باشند.
۶- افزایش ساخت ناخالص سراسری در استانداری اجتناب کرده اند تولید دیگری وظایف معاونت توافق امور مالی است. انبساط مالی ۸ درصدی از طریق ملت پیش سوراخ بینی تبدیل می شود به همان اندازه استان گیلان نیز به این نرخ انبساط برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ضرر همراه خود جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند بخش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات امکان پذیر است.
۷- نیاز تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل اجتناب کرده اند متخصصان مشتاق، اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرب، تخصص در زمینه های صادرات، افزایش ساخت، ساخت اطلاعات بنیان، تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله توافق امور مالی.
حاضر گزارش کار سه ماهه، شش ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه اجتناب کرده اند وضعیت مالی استانداری، واحدهای تولیدی راکد، نیمه پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی، انجام تسهیل در ساخت، تعمیر سبدها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های نیمه ساخته. … توسط معاون توافق امور مالی برای رسانه ها فوق العاده حائز اهمیت است.
۸- تشکیل سفرهای فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان در شهرستان. به همین دلیل کارگزار امور مالی باید مشکلات مالی شهرها را در حیطه وظایف شخصی تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات بازدید را به همان اندازه حصول نتیجه پیگیری تدریجی به همان اندازه سفرها غیر تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثمر ثمر باشد.
۹- معاونت امور مالی اجتناب کرده اند قابلیت های استانداری ها برای اجرای پوشش حمایت اجتناب کرده اند ، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال بیش اجتناب کرده اند پیش استفاده تدریجی. در ابتدای سال جدید اصرار تبدیل می شود مونتاژ فرمانداران شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده ماهانه آن برای گفتن این سیستم ها، انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مالی شهرستان ها برگزار شود.
۱۰. افراد اجتناب کرده اند گرانی کالا، تورم، حاضر شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مدیریت بازار غمگین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بر توانایی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی افراد تأثیر می گذارد. معاونت توافق امور مالی باید همراه خود این سیستم ریزی دقیق بر بازار نظارت داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهد اعتقاد کلی به مقامات خدشه دار شود.

* نقی هدایتی