خواه یا نه بخشنامه جدید موسسه مالی مرکزی به اضافه درو کردن اجتناب کرده اند موسسه مالی های متعارف نوک می دهد؟


خواه یا نه بخشنامه جدید موسسه مالی مرکزی به اضافه درو کردن اجتناب کرده اند موسسه مالی های متعارف نوک می دهد؟