دادستان کل کشور: در اکثر گزارشات مجلس به قوه قضائیه اسناد جرم مشخص نیست.نمایندگان مجلس می توانند موضوعی را از دید نمایندگان خود ببینند و آن را تخلف قابل تعقیب تلقی کنند. اما قاضی هنگام رسیدگی به گزارش در قوه قضائیه، اقدامی را که در گزارش و قانون ذکر شده است، انجام می دهد و هر جا که در قانون جرم محسوب شود، می تواند بر اساس آن تصمیم گیری کند.