دارایی های سمی معضل غول پیکر نظام بانکی است/ اینها مشکل های مستمر است


در سال های فعلی، پوشش های ضعیف نظارتی در نتیجه ورود دارایی های سمی به ترازنامه موسسه مالی شده است. اگرچه بی نظمی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظمی های اوایل دهه ۹۰ در سال های فعلی به همان اندازه حدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد زیادی توسط افسران دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکداران تغییر کرده است است، با این حال عمق، آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع برخی اجتناب کرده اند این تخلفات (رئوس مطالب نادرست هر دو سوء استفاده اجتناب کرده اند خلأهای قانونی) تغییر کرده است است. در برخی اشیا آنقدر غول پیکر است کدام ممکن است به معضلی غول پیکر برای سیستم بانکی ملت تغییر شده است.

بر ایده مطالعات پایگاه خبری بانکداری الکترونیکدر سال های فعلی، پوشش های ضعیف نظارتی در نتیجه ورود دارایی های سمی به ترازنامه موسسه مالی شده است. اگرچه تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلفات اوایل دهه ۹۰ به همان اندازه حدودی در برخی اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های فعلی به همان اندازه حد زیادی توسط افسران دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی تغییر کرده است است، با این حال عمق، آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع برخی اجتناب کرده اند این تخلفات (رئوس مطالب نادرست هر دو استفاده اجتناب کرده اند سطوح قانونی) در برخی اشیا حفره هایی وجود داشت، آنقدر غول پیکر کدام ممکن است به معضلی غول پیکر برای نظام بانکی ملت تغییر شده است.

کالا اموال مازاد، اصلاح مدیریت موسسه مالی های ناسالم، برداشتن دارایی ها دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسان موسسه مالی های ناسالم، تیز کردن تسهیلات غیرجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضع مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات سختگیرانه برای محدود کننده سوء استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها بانکی توسط نمایندگی های تابعه موسسه مالی ها، تیز کردن مبالغ شدید ملاحظه به سلامت شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارسنجی کلان اعتباری، ملاحظه به دستور انتخاب دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب اجتناب کرده اند ریسک هدف اصلی اجتناب کرده اند جمله راهکارهایی است کدام ممکن است مقامات باید برای کنترل جایگاه موسسه مالی های زیان ده استفاده تنبل.

در گزارش حاضر به بازرسی کار کردن هر موسسه مالی به تفکیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی آن همراه خود کار کردن ۹ ماهه سال در گذشته می پردازیم. موسسه مالی ها بر ایده مانده دارایی در نهایت دسامبر ۱۴۰۰ بازرسی شدند.

موجودی دارایی

موسسه مالی ملت: یکی اجتناب کرده اند بحث برانگیزترین پیشنهادات طی ۹ ماه در بین تمامی نمایندگی های بورسی درمورد به صورت های پولی موسسه مالی ملت بود. این موسسه مالی کدام ممکن است بهترین موسسه مالی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی اجتناب کرده اند تذکر دارایی است، در ۹ ماهه امسال ۴۷.۳ میلیارد ریال درآمد تصمیم گیری کرد کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته حدود ۴۵ نسبت کاهش داشت. علت این کاهش سودآوری کاهش دیدنی بازدهی موسسه مالی ها اجتناب کرده اند مبادلات ارزی است. (به مشاوره متعدد اجتناب کرده اند مشاوران، همراه خود ملاحظه به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری نسبی نرخ پول خارجی در ۹ ماهه امسال، این کاهش درآمد غیرواقعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی باید آن را تعدیل تنبل). با این حال نمی توان اجتناب کرده اند افزایش ۷۲ درصدی ارزش های کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاهش ۹۲ درصدی ارزش های نامشخص الوصول به سادگی تحویل داد. موسسه مالی ملت علیرغم سودآوری زیرین، همچنان همراه خود تفاوتی دیدنی، بیشترین درآمد جمع آوری شده در ترازنامه شخصی را نسبت به تمامی موسسه مالی های سرزنده ملت تحمیل می تنبل.

عملکرد بانک ملت

موسسه مالی صادرات: یکی اجتناب کرده اند بهترین کاهش نرخ انبساط سودآوری حدود ۹۶ نسبت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به تماس گرفتن موسسه مالی صادرات ایران به سند رسیده است کدام ممکن است درآمد خالص این موسسه مالی اجتناب کرده اند ۴۷.۶ میلیارد ریال در ۹ ماهه سال ۹۹ به همان اندازه ۹۹ به سند رسیده است. ۱۷۴۴ میلیارد ریال در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ علت افت از حداکثر درآمد موسسه مالی ها را به ۲ علت عمومی می توان {جستجو کرد}. اولین علت کاهش ۶۳ درصدی درآمد است. این نمایندگی در ۹ ماهه سال قبلی بخشی اجتناب کرده اند شخصی را به کالا رسانده است، در حالی کدام ممکن است در ۹ ماهه امسال هیچ سودی تعیین نشده است. همراه خود این جاری، موسسه مالی صادرات همچنان دومین درآمد در بین موسسه مالی های مورد بازرسی را داشت. علت دوم افزایش ۳۰ درصدی کل ارزش های بانکی است (عمدتاً {به دلیل} افزایش ارزش های کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی).

عملکرد بانک صادرات

موسسه مالی خرید و فروش: درآمد خالص موسسه مالی خرید و فروش در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته ۷۶ نسبت کاهش داشته است. درآمد خالص این موسسه مالی اجتناب کرده اند محل تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپرده ها در ۹ ماهه امسال همراه خود وجود انبساط ۶۵ درصدی، خرس الشعاع انبساط حدود ۴۰ درصدی کل ارزش های حاصل اجتناب کرده اند این دستاورد قرار گرفت. بهای تمام شده مطالبات نامشخص الوصول در وسط مورد بازرسی بیش اجتناب کرده اند سه برابر شده است، متعاقباً موسسه مالی خرید و فروش بیشترین بهای تمام شده مطالبات نامشخص الوصول را به همان اندازه به در امروز دارد. این در حالی است کدام ممکن است موسسه مالی اجتناب کرده اند تذکر درآمد خالص تسهیلات سپرده گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد خالص کارمزد رتبه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر سایر درآمدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های خالص در بین موسسه مالی های مورد بازرسی رتبه سوم را دارد. نکته عقب کشیدن پرتفوی موسسه مالی خرید و فروش اینجا است کدام ممکن است حدود ۱۲ نسبت اجتناب کرده اند این پرتفوی به مطالبات مقامات اختصاص دارد کدام ممکن است {به دلیل} عدم درآمد این سهام باعث کاهش دیدنی ROA شده است.

عملکرد بانک تجاری

موسسه مالی پاسارگاد: همراه خود ملاحظه به کاهش سودآوری موسسه مالی ملت، بیشترین درآمد در وسط مورد گزارش در بین موسسه مالی های مورد بازرسی، موسسه مالی پاسارگاد است. بازرسی ها نماد می دهد درآمد خالص موسسه مالی پاسارگاد نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته همراه خود حدود ۴۵ نسبت افزایش به ۶۶.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. بازرسی‌های از واقعی‌تر نماد می‌دهد کدام ممکن است درآمد خالص موسسه مالی اجتناب کرده اند محل تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپرده‌ها ۲ برابر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تذکر در رتبه دوم موسسه مالی‌های مورد بازرسی قرار گرفته است. علیرغم کاهش ۶۷ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی (عمدتاً ناشی اجتناب کرده اند کاهش درآمد معاملاتی)، بر این دستاورد تأثیر گذاشت. موسسه مالی پاسارگاد همراه خود سودهای اشاره کردن شده همچنان بیشترین درآمد جمع آوری شده را در بین موسسه مالی های ملت دارد.

عملکرد بانک پاسارگاد

موسسه مالی پارسیان: یکی اجتناب کرده اند زیان ده ترین عملیات در بین موسسه مالی های مورد تحقیق متعلق به موسسه مالی پارسیان است. این موسسه مالی در ۹ ماهه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال زیان خالص به سند رسانده است، این در حالی است کدام ممکن است کار کردن موسسه مالی در ۹ ماهه سال قبلی ۱۰۵ میلیارد ریال زیان خالص سند کرده است. ترازنامه عقب کشیدن با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر درآمدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های غیرعملیاتی موسسه مالی یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر زیان این موسسه مالی در ۹ ماهه امسال است. شایان اشاره کردن است کدام ممکن است مجموع ارزش های موسسه مالی در وسط مورد بازرسی ۱۷ نسبت کاهش داشته است کدام ممکن است کاهش ۷۹ درصدی بهای تمام شده مطالبات نامشخص الوصول یکی اجتناب کرده اند توضیحات . علاوه بر این این موسسه مالی در ۹ ماهه امسال یکی اجتناب کرده اند بیشترین درآمد پیشنهادات ارزی را در بین تمامی موسسه مالی های مورد بازرسی داشته است.

عملکرد بانک پرشین

موسسه مالی رفاه: با این حال این موسسه مالی در هیچ خوب اجتناب کرده اند بورس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارهای فرابورس پذیرفته نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد معاملاتی آن تخفیف نمی شود. با این حال صورت های پولی شخصی را در سامانه کدال آشکار می تنبل. بیشترین درآمد موسسه مالی رفاه اجتناب کرده اند بازده ها تامین تبدیل می شود. انواع این درآمدها در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۰.۴ هزار میلیارد ریال نسبت به مدت درست مثل پارسال بوده کدام ممکن است حدود ۱۸ نسبت انبساط داشته است. همراه خود ملاحظه به شرایط بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری مجامع در ۹ سال نخست سال، بعید است این رقم به همان اندازه نوک سال اصلاح محسوسی داشته باشد. همراه خود این جاری، افزایش ۳۲ درصدی از طریق ارزش ها، انبساط درآمد را خرس الشعاع قرار داد. میزان کاهش درآمد خالص موسسه مالی در وسط مورد بازرسی نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته حدود ۴۱ نسبت {بوده است}.

عملکرد بانک رفاه

موسسه مالی بلند مدت: ضعیف ترین کار کردن اجتناب کرده اند تذکر سودآوری در بین موسسه مالی های مورد بازرسی درمورد به موسسه مالی اینده است. زیان خالص سند شده در وسط مورد بازرسی همراه خود ۷۹ نسبت افزایش به ۱۵۷۰۰۰ میلیارد ریال رسید کدام ممکن است بیشترین زیان تعیین شده در بین موسسه مالی ها (را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً کلیه نمایندگی های بورسی در کلیه صنایع) است. مسئله بی نظیر زیان موسسه مالی در بلند مدت، تراز عقب کشیدن موسسه مالی است. بر ایده صورت های پولی، تراز عملیاتی موسسه مالی بلند مدت در این دوران عقب کشیدن ۱۴۱ هزار میلیارد ریال بوده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته ۸۷ نسبت افزایش داشته است. این ضعیف ترین کار کردن در بخش عملیات همه موسسه مالی ها است. همراه خود سند زیان مذکور، زیان خالص موسسه مالی بلند مدت در وسط مورد بازرسی بالغ بر ۸۱۹ هزار میلیارد ریال بوده کدام ممکن است بیشترین زیان جمع آوری شده در بین کلیه نمایندگی های بورسی است.

عملکرد آینده بانک

موسسه مالی اقتصاد نوین: با این حال انبساط حدود سه برابری درآمد خالص تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپرده‌ها یکی اجتناب کرده اند بهتر از عملکردها در بین موسسه مالی‌های مورد بازرسی {در این} زمینه برای موسسه مالی اقتصاد نوین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه این موسسه مالی را {در این} زمینه به رتبه پنجم {در میان} شخصی‌ها رسانده است. موسسه مالی ها. با این حال کاهش ۱۲ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی، کاهش ۸۳ درصدی درآمد خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۳۳ درصدی کل ارزش های بانکی موجب کاهش حدود ۵ درصدی سودآوری موسسه مالی در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت درست مثل شده است. رفتار زنانه. فاصله سال قبلی افزایش ۶۰ درصدی ارزش های کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی، کاهش ۳۷ درصدی بهای تمام شده مطالبات نامشخص الوصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۱۰ برابری ارزش های پولی اجتناب کرده اند جمله توضیحات افزایش ارزش های موسسه مالی در وسط مورد گزارش است. همراه خود وجود کاهش سودآوری، موسسه مالی اقتصاد نوین اجتناب کرده اند تذکر سودآوری در بین موسسه مالی های مورد بازرسی رتبه چهارم را دارد.

عملکرد بانک اقتصادنوین

موسسه مالی شهر: برخلاف متعدد اجتناب کرده اند موسسه مالی های مورد بازرسی {در این} گزارش، کار کردن موسسه مالی شهر در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته افزایش چشمگیری داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی شهر بازنده سومین موسسه مالی ارزشمند است است. زیان خالص ۲۱ هزار میلیارد ریالی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ درآمد خالص ۱۶ هزار میلیارد ریالی کدام ممکن است به بعضی علت قابل تصمیم گیری است. یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر این امر کاهش تراز عقب کشیدن خالص درآمد تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپرده های بانکی است. اجتناب کرده اند تولید دیگری انبساط درآمدهای عملیاتی در حدود ۴ برابر به طور قابل توجهی درآمد خالص کارمزد می توان شناخته شده به عنوان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند توضیحات سودآوری موسسه مالی شهر عنوان برد کدام ممکن است ناشی اجتناب کرده اند افزایش حدود ۳ برابری خالص درآمد کارمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۴ برابری درآمد است. . در واقع بخش زیادی اجتناب کرده اند این سودآوری درمورد به تصمیم گیری ۲۹.۴ هزار میلیارد ریال سایر درآمدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش هاست کدام ممکن است اجتناب کرده اند عمیق آن اطلاعی توسط دست نیست. (شاید درمورد به بازگشت مطالبات غیرجاری هر دو درآمد حاصل اجتناب کرده اند کالا دارایی باشد). موسسه مالی شهر همراه خود وجود این سودآوری همچنان اجتناب کرده اند زیان جمع آوری شده هنگفتی مبارزه کردن می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد راه زیادی در پیش است.

عملکرد بانک شهر

مداوم…