داستان منصفانه زندانی کدام ممکن است کارآفرین شد


ممکن است بنشینید دیدن خواهید کرد.» میزبانی شد.

  • بازخورد تشکیل توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تخلف علیه کسی حقیقی هر دو حقوقی آشکار نخواهد شد.
  • نظراتی کدام ممکن است فارسی نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مرتبط همراه خود خبر نباشند آشکار نخواهد شد.
  • تأمین: مهر

    نوشته داستان منصفانه زندانی کدام ممکن است کارآفرین تبدیل می شود اولین بار در Calan News پدیدار شد.