درگذشت مصطفی حائری زاده اجتناب کرده اند مبارزان انقلاب اسلامی
مصطفی حائری زاده اجتناب کرده اند پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی پس اجتناب کرده اند طی منصفانه فاصله تمدید شده بیماری دار فانی را وداع ذکر شد.