دریای خزر در تله ۱۰۰۰ تن نمک / چرا بار پتروشیمی ها را متوقف نکرد؟


فرزانه تهرانیخریداران پتروشیمی امیرآباد اجتناب کرده اند ابتدا با بیرون اخذ مجوز اجتناب کرده اند جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل مبانی اقدام به مونتاژ این مجتمع کردند.
پس اجتناب کرده اند تصویب این قالب در هیات وزیران، همراه خود بستگی به موافقت ضمنی گروه جو زیست، مونتاژ مجتمع در ۲۰ کیلومتری جهان میانکالا تحریک کردن شد کدام ممکن است این شرط اجباری برای مونتاژ این پتروشیمی ها بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز مناسب نیز صادر شد. به انگشت آمده. اجتناب کرده اند ادارات مربوطه

تا حد زیادی بیاموزید:

شکسته نشده ورزش های بوتلگ در محل مونتاژ پتروشیمی میانکاله

کلنگ پتروشیمی میانکاله با بیرون مجوز زده شد

همراه خود وجود محدودیت دارایی ها آبی، مدیران پتروشیمی امیرآباد توانستند {در تابستان} ۱۴۰۰ مجوز سازماندهی را اجتناب کرده اند نمایندگی دارایی ها آب بدست آمده کنند، با این حال علیرغم مکاتبات، جو زیست زیر بار صدور مجوز قرار نگرفت.
همراه خود ملاحظه به محدودیت های فراوان آبی در جهان، نمایندگی دارایی ها آب مجوز اجباری را همراه خود شرایطی صادر کرد، با این حال شرایط نمایندگی دارایی ها آب به مشاوره مشاوران جو زیست، حیات دریای خزر را به خطر می اندازد.
دشت میانگالا یکی اجتناب کرده اند دشت های ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب های سطحی فوق العاده به سختی دارد. به گونه ای کدام ممکن است آب های سطحی جهان {نمی تواند} پاسخگوی خواستن تالاب ها باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی خواستن تالاب ها اجتناب کرده اند اقیانوس گرفته تبدیل می شود.
به همین دلیل تعهد پتروشیمی امیرآباد {نمی تواند} اجتناب کرده اند آب های سطحی استفاده تدریجی. این دلیل است نمایندگی دارایی ها آب ملت اجازه درو کردن سالانه ۴۵ میلیون مترمکعب آب اجتناب کرده اند دریای خزر را صادر کرد.
خواستن سالانه پتروشیمی ها سالانه حدود ۱۳ میلیون مترمکعب برآورد تبدیل می شود کدام ممکن است برای تامین این میزان آب شیرین اجباری است سالانه ۴۵ میلیون مترمکعب آب اجتناب کرده اند اقیانوس به آب شیرین کن ها وارد شود. پس اجتناب کرده اند استخراج ۱۳ میلیون مترمکعب آب شیرین، ۳۲ میلیون مترمکعب آب همراه خود شوری ۲ برابر آب اقیانوس به دریای خزر ریخته تبدیل می شود.

به مشاوره فعالان جو زیست، بازگشت این میزان آب شور به اقیانوس به معنای ورود سالانه ۳۰۰ هزار تن نمک مازاد به دریای خزر است کدام ممکن است ممکن است پیامدهای زیست محیطی فوق العاده زیانباری برای اکوسیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش تخلیه فاضلاب داشته باشد. .

تیرماه سال قبلی نمایندگی دارایی ها آب مجوز درو کردن آب اجتناب کرده اند دریای خزر را به پتروشیمی امیرآباد صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان آب جهان ای مازندران می گویند درو کردن آب اجتناب کرده اند پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن آب شیرین شده به اقیانوس خطری ندارد. کدام ممکن است وارد اعماق مختلف اقیانوس می شوند.
با این حال فعالان جو زیست دیدگاه عکس دارند. حنیف رضا گلزار، پرانرژی جو زیست معتقد است برای ساخت ۱۳ میلیون مترمکعب آب شیرین حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب اقیانوس خواستن است کدام ممکن است ۲ برابر آب اقیانوس نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوری ساخت می تدریجی. جهان خلاص شدن از شر پساب
وی همراه خود ردیابی به قالب احداث آب شیرین کن همراه خود قابلیت ۲۰۰ میلیون متر تاس آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آن به فلات مرکزی ایران ذکر شد: تبدیل می شود. مجتمع نمک تولیدی این ۲ واحد تولیدی در جهان ظریف این دریاچه در جاری نزدیک کردن به ۳ میلیون تن در سال است کدام ممکن است در صورت استفاده از قطعاًً بلند مدت اکوسیستم خزر {در این} جهان نابود خواهد بود.

طبقه متوسط

مشخصات پروانه درو کردن آب اقیانوس پتروشیمی میانکاله
برخلاف تذکر فعالان جو زیست، مسئولان آب می گویند بازگشت آب شور مضر نیست. قاسم اسلامی معاون این سیستم ریزی آب جهان ای مازندران در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرآنلاین همراه خود دقیق اینکه در گذشته تاریخی ۱۵ تیرماه ۱۳۹۳ مجوز استفاده اجتناب کرده اند آب اقیانوس را به پتروشیمی امیرآباد صادر کرده است، گفت: پس اجتناب کرده اند صدور مجوز به نمایندگی پتروشیمی امیرآباد ابلاغ شد. گروه جو زیست.»
وی همراه خود دقیق اینکه گروه جو زیست جو زیست را بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار می تدریجی، خاطرنشان کرد: دغدغه همکاران جو زیست اینجا است کدام ممکن است معتقدند پتروشیمی در محدوده تالاب ساخته تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است شخصی موقعیت یابی بیش اجتناب کرده اند ۵ تالاب دارد. در فضا خوب کیلومتری آب شیرین کن در ساحل در جاری مونتاژ است.
وی در {پاسخ به} اینکه در نظر گرفته شده نمی کنید ۵ کیلومتر مسافت زیادی نیست کدام ممکن است باعث آسیب زیست محیطی شود، ذکر شد: اینها بحث کارشناسی جو زیستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای مسیری طولانی هم دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر گروه جو زیست {در این} مورد مناسب است. ملاحظه.”

اسلامی ذکر شد: ۹ دارایی ها آب سطحی در جهان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ دارایی ها آب زیرزمینی. به همین دلیل راهی جز تخصیص آب اقیانوس به این پتروشیمی ها وجود نداشت. تقاضای آب سالانه پتروشیمی امیرآباد ۱۳ میلیون مترمکعب برآورد شده است. بخشی اجتناب کرده اند آن درمورد به شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی تولید دیگری درمورد به صنعت است.
وی تاکید کرد کدام ممکن است درو کردن آب شیرین اجتناب کرده اند جهان جایز نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت اجتناب کرده اند برداشتن آب اجتناب کرده اند سد خطا است. اجتناب کرده اند جمله اشیا مطرح شده فاضلاب است کدام ممکن است همراه خود توافق جو زیست حفاظتی برای مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه پساب به اقیانوس صحیح سازی شده است. وی خاطرنشان کرد: بر مقدمه این قالب، نمایندگی پتروشیمی امیرآباد تقریباً برابر خواستن سالانه آب بیشتری اجتناب کرده اند اقیانوس گرفته به همان اندازه همراه خود فاضلاب ترکیب کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود غلظت کمتری به اقیانوس برگردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب در عمق حدود ۱۷۰۰ تخلیه تبدیل می شود. متر. اجتناب کرده اند ساحل همراه خود جاده سوئیچ.» حداقل اجتناب کرده اند تذکر شوری ناهنجاری تحمیل تدریجی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی شکسته نشده داد: بازگشت این میزان آب در تعدادی از سطح مختلف صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اعماق مختلف ریخته تبدیل می شود به همان اندازه امتیازات زیست محیطی نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. امروزه در سواحل ویژه به ویژه در جنوب آب شیرین کن های عکس داریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند آب اقیانوس به همین صورت استفاده می کنند. آنچه ضروری است اینجا است کدام ممکن است در تامین آب اقیانوس، نمک زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه به اقیانوس همراه خود قالب مذکور کمترین تاثیر زیست محیطی را می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} قالب پتروشیمی باید برای حضور در تفاوت زیست محیطی قیمت بیشتری کرد.
بار اضافی پتروشیمی ها جامعه سوخت را دچار فاجعه می تدریجی
تعهد پتروشیمی امیرآباد نتایج متنوع دارد. چنین طرحی ۹ تنها قابل انجام است اکوسیستم را به خطر بیندازد، اما علاوه بر این جامعه سوخت ملت را نیز شبح تدریجی.
اگرچه گازرسانی ملت {در سراسر} ملت اجتناب کرده اند طریق جامعه سوخت تامین تبدیل می شود، با این حال شهرهای شمالی {به دلیل} اینکه در انتهای جامعه قرار دارند، همراه خود افت فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه ضعیف سوخت مواجه می شوند.
نزدیک ترین میدان گازی به جهان امیرآباد، میدان گازی خانگیران سرخس است کدام ممکن است همراه خود این جهان ۹۰۰ کیلومتر فضا دارد. میدان خانگیران در نیمه دوم عمر شخصی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۶۰ نسبت اجتناب کرده اند ذخایر سوخت قابل درو کردن آن استخراج شده است. به همین دلیل هرچه جلوتر می رویم ساخت سوخت اجتناب کرده اند این میدان مقیاس را کاهش می دهد.
اگر پتروشیمی ها به یکباره وارد جامعه سوخت شوند، نخواهیم کرد آن را محافظت کنیم
محمدرضا گلایی سرپرست دیسپاچینگ نمایندگی سراسری سوخت در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرآنلاین ذکر شد: تامین سوخت در ملت اجتناب کرده اند طریق جامعه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینطور نیست کدام ممکن است هر میدان گازی پشتیبان جهان ای باشد. سوخت مناطق شمالی ملت نیز اجتناب کرده اند طریق جامعه تامین تبدیل می شود با این حال بخشی اجتناب کرده اند خواستن جهان اجتناب کرده اند میدان خانگیران تامین تبدیل می شود.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به ضعیف سوخت در مناطق شمالی کدام ممکن است گاهی پیش می آید، ذکر شد: در مناطق شمالی {به دلیل} اینکه نزدیک به انتهای جامعه هستند، گاهی مواردی مربوط به افت فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف در حال وقوع است.
بر مقدمه تیرماه ۸۰ نسبت سوخت استخراجی در جنوب ملت ساخت تبدیل می شود با این حال ۸۰ نسبت خوردن آن در شمال ملت است. به همین دلیل نیازهای کل ملت توسط جامعه تحمیل شده تامین تبدیل می شود.
سرپرست دیسپاچینگ نمایندگی سراسری سوخت تاکید کرد: در صورتی کدام ممکن است تعهد پتروشیمی میانکالا به جامعه اضافه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات گازرسانی آن را تایید تدریجی، باید راهکارهایی برای تعمیر این خواستن جدید تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود. با این حال در این زمان اگر این تعهد به طور ناگهانی وارد جامعه شد; ما نخواهیم کرد این خواستن جدید را برآورده کنیم.
الجلی افزود: اجباری است اداره این سیستم ریزی در خصوص نحوه تامین این خواستن، رویه های شخصی را روشن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های آسانسور جامعه را تجزیه و تحلیل تدریجی.
تذکر خواهید کرد با اشاره به ساخت پلی پروپیلن چیست؟
تعهد پتروشیمی میانکاله خوب تعهد GTP است. برگرفته اجتناب کرده اند عبارت Gas To Polypropylene. {در این} تعهد سوخت خالص به محصولی به تماس گرفتن پلی پروپیلن تغییر تبدیل می شود. سوخت خالص شناخته شده به عنوان خوراک وارد پتروشیمی ها تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند سه معنی مختلف به محصول باقی مانده هر دو پلی پروپیلن تغییر تبدیل می شود. ابتدا سوخت خالص به متانول، سپس به پروپیلن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به پلی پروپیلن تغییر تبدیل می شود.
پلی پروپیلن خوب محصول فوق العاده آلاینده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم ورود به بازار خوردن، خطرات زیادی را به در کنار می تواند داشته باشد. قابلیت ساخت پیش سوراخ بینی شده خوب نمایندگی پتروشیمی سالانه ۴۰۰ هزار تن پلی پروپیلن است. این میزان ساخت بیش اجتناب کرده اند قابلیت خوردن استان مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های همجوار است. برای حمل این محصول به وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب ملت خواستن به تحمیل سویه ها بار برای محصولاتی است کدام ممکن است در جاری حاضر نداریم. با این حال همراه خود علم به اینکه محصول در وضعیت حال باقی {می ماند}، در گذشته اجتناب کرده اند در سویه ها سوئیچ، خوب نمایندگی شخصی پتروشیمی تشکیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پایین می خورد.
در چه صورت قالب پتروشیمی مینکالا لغو تبدیل می شود؟
با این حال خوب تأمین آگاه در تعهد پتروشیمی امیرآباد در {پاسخ به} پارادوکس فعلی {در این} قالب به دلیل مختصری بسنده کرده است. وی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرآنلاین همراه خود دقیق اینکه هیچ طرحی همچنین پتروشیمی در میانکالا تصویب نشد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ هماهنگی اولین همراه خود تعهد پتروشیمی امیرآباد مازندران به پایان رسید. روزی کدام ممکن است مجوز اولین برای خوب تعهد صادر تبدیل می شود، شرایط اجرای آن اجتناب کرده اند جمله اخذ مجوز آب، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست رئوس مطالب تبدیل می شود.
وی افزود: تعهد پتروشیمی امیرآباد در مرحله تایید اولین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاییدیه زیست محیطی نگرفته است. در صورتی کدام ممکن است گروه جو زیست تعهد را تایید نکند، تایید اولین لغو تبدیل می شود.
وی در {پاسخ به} دلیل برای انتخاب گیری برای احداث پتروشیمی در امیرآباد همراه خود وجود فضا ۹۰۰ کیلومتری اجتناب کرده اند نزدیکترین میدان گازی، ذکر شد: نزدیکی میدان سوخت ملاک درستی نیست. شناخته شده به عنوان مثال سوخت پتروشیمی پتروپردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمله آذربایجان اجتناب کرده اند عسلویه تامین تبدیل می شود. به معنای واقعی کلمه هستند سوخت {در این} تعهد ها خوب حلقه سراسری است، جاده کشی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شبیه به سویه ها استفاده از تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع احداث تبدیل می شود.
وی در واقع اشکال ضعیف سوخت را مشکل بی نظیر قالب دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اشکال این قالب فشار سوخت است. در صورت استفاده از اجتناب کرده اند میدان گازی جهان توسط پتروشیمی امیرآباد؛ فشار سوخت در شهرهای شمالی رو به کاهش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی همراه خود ضعیف سوخت مواجه هستند.
حفاری بر مقدمه رضایت ضمنی
به مشاوره این تأمین آگاه، پتروشیمی میانکاله تعهد ای درمورد به فاصله وزارت زنگنه است. این قالب در سال ۱۳۹۶ به تصویب وزارت نفت خواهد رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آن منوط به اخذ مجوز اجتناب کرده اند گروه های ذیربط {خواهد بود}.
اگرچه مجوز مناسب برای مونتاژ پتروشیمی امیرآباد صادر نشده بود، با این حال {در تابستان} ۱۳۹۹ همراه خود دقیق اینکه گروه جو زیست تلویحاً موافقت کرده بود، خوب نمایندگی سهامی خاص برای این پتروشیمی به تماس گرفتن پتروشیمی امیرآباد تحمیل شد. نمایندگی در مازندران.
در اسفندماه شبیه به سال، تحریک کردن مونتاژ این مجتمع برای فریب دادن خریداران شخصی، رشد پایین، مونتاژ مخازن پلی پروپیلن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسیسات تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث سویه ها سوئیچ توسط هیات وزیران تصویب شد.
مقامات دوازدهم بالا کشف شد، با این حال مونتاژ پتروشیمی امیرآباد در مقامات سیزدهم شکسته نشده کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسفند ۱۳۰۰ این مجموعه در زمینی نزدیک میانکاله اغلب به عنوان شناخته می شود موسسه مالی پایین حفاری شد. همه اینها در حالی به پایان رسید کدام ممکن است جو زیست هیچ ادعا مناسب صادر نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی بر مقدمه ادعا ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها بیرون از کاف بر مقدمه تایید ضمنی اصلاح شد.

۲۲۳۲۲۳