دستگیری ۱۸ مسئله شنیده ها تجاوز جنسی به حداقل یک زن در قشمسرهنگ موسی عرب ظهر در حال حاضر در ترکیبی خبرنگاران گفت: طی روزهای قبلی شنیده ها ای مبنی بر تجاوز به حداقل یک زن ساکن قشم توسط تعدادی از خارجی در دنیای آنلاین ما چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع صحت ندارد.

وی افزود: همراه خود امتحان شده همه جانبه مشاوران پلیس بخش عشایری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری فرآیند های نوین پلیسی، ۳ مسئله این گزارش کذب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایعات در دنیای آنلاین ما ایجاد شدند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشت: اجتناب کرده اند این انواع ۲۴ مورد در شهرستان قشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ مورد خارج اجتناب کرده اند استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرستان های جهرم، شیراز، جنفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر {بوده است}. در یک واحد عملیات ضربتی ۲ مسئله این جنایت در قشم دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس خرس تعقیب قضایی قرار گرفت. برای شکسته نشده دستگیری متهم تولید دیگری.

وی افزود: متاسفانه همراه خود تجزیه و تحلیل های {انجام شده} این خبر همراه خود همین عناوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات با بیرون کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از حد کردن حتی عالی عبارت در سال های ۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های اجتماعی همراه خود هدف تشویش اذهان کلی یزد چاپ شده شد. استان.”

۲۳۳۲۳۳