دوستان کیهانی! ما کور هستیم لطفا به ما آرم دهید


دیروز روزنامه کیهان مطلبی را همراه خود عنوان “نمی سوراخ بینی عالی رئیس جمهور چقدر کار کرده است؟!”

کیهان در این متن همراه خود حمله به منتقدان مقامات سیزدهم نوشت: جریان اصلاح طلب شناخته شده به عنوان پدر مingسس کارنامه مقامات روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملان مشکلات کنونی، بیش اجتناب کرده اند آنکه اجتناب کرده اند مردمان عذرخواهی تنبل، همراه خود بداخلاقی در جایگاه طلبکار قرار گرفت. تبرئه ضرر.

رئیسی اجتناب کرده اند ابتدا با بیرون معطلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنی آستین ها را بالا زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد میدان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده در یک روز واحد زمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی ناپذیر عالی به حداقل یک در پی گشودن گره ناگوار مدیریتی اجتناب کرده اند قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح اوضاع مات بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت پدیدار شد.

دوستان کیهانی!  ما کور هستیم لطفا به ما نشان دهید

تا حد زیادی بیاموزید:

حالا اجتناب کرده اند طرف مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه نابینایان طبق عالم هستی می گوییم ۹، ما نمی بینیم. ما مشکلات را می دانستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقع نداشتیم مقامات رفع تنبل با این حال ممکن است هستید کدام ممکن است می گویید همه مشکلات ملت در مقامات روحانی چکیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم طلایی رفع همه مشکلات توسط دست شماست، مگر ما نیستیم. خروجی مخصوص؟!

شاید فرصتی هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول دوستان کیهان ما کور هستیم پس اگر اینطور است اجتناب کرده اند مدیرمسئول احترام روزنامه کیهان خواهشمندیم وعده های مقامات سیزدهم را کدام ممکن است در سال جاری محقق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو محقق نشده است را لیست کنند. همه در شماره جدید ما. ببینید، امیدواریم به ما آرم دهید!

۲۱۱۲۴