دیاکو حسینی: توهین به رئیس جمهور؛ ممنوع


دیاکو حسینی، کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی می نویسد:

توهین به رؤسای جمهور و مقامات غیر از کشورهایی که بر اساس توانایی های فردی و سازمانی و با وجود همه کاستی ها می شناسیم.

بحث در مورد پیامدهای یکی از سازمان یافته ترین جنایات آمریکا علیه بشریت، نه بشریت،

یا اخلاقی یا میهنی

دیاکو حسینی: توهین به رئیس جمهور؛  ممنوع

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱