دیاکو حسینی: واجب است / امیدتان را اجتناب کرده اند کف دست ندهید


ده ماه پس اجتناب کرده اند روی کار برخورد مقامات، کافی است در گذشته اجتناب کرده اند هر عامل متوجه شویم کدام ممکن است پیوند مالی همراه خود شورای ایمنی گروه ملل هر دو هرگونه توافقی برای کاهش تحریم ها اجتناب ناپذیر است. دوم، {به دلیل} {محدودیت ها}، هیچ تخفیف ای بیشتر اجتناب کرده اند برگام پیدا نمی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم، حساب کردن تخفیف ای بیشتر اجتناب کرده اند آنچه کارکنان زودتر در احیای خوب برگام ساختگی انجام داده بود.

دیاکو حسینی: واجب است / امیدتان را از دست ندهید