رئیس، احمدی نژاد را با یک کاغذ تکرار کنید؟
تعجب آور است که چگونه روسا از تجربه ۲۰ سال پیش درس نگرفتند و همچنان اصرار دارند که اکنون این تمرین را ادامه دهند. آیا رئیسی از پیامدهای این سیاست بر فضای عمومی جامعه، اقتصاد، زندگی و تجارت جامعه آگاه است؟ باید برای سید ابراهیم رئیسی روشن شود که مردم ایران خواهان این رویکرد در موضوع هسته ای نیستند. مردم ایران خواهان تعامل و انعطاف برای غلبه بر این موانع و بازگشت به کار و زندگی عادی هستند.