رئیسی: مردمان اجتناب کرده اند خودروسازان‌ غمگین هستند / فناوری صنایع ارتش به خودروسازی سرریز می‌شود


سیدابراهیم رئیسی در دیدار همراه خود نخبگان‌، علماء‌، خانوار شهدا، ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند اقشار مختلف مردمان در دانشکده بین‌المللی امام خمینی همراه خود دقیق اینکه قزوین اجتناب کرده اند گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدنی غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم دین‌مدار برخوردار است، تصدیق شد: چهره‌های آموزشی، فقهی‌، فلاسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمای عالی جلوه‌هایی اجتناب کرده اند تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قریب به ۳ هزار شهید استان مایه خوشحال از زیبایی شناختی استان قزوین هستند.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی قابلیت‌های بی‌شمار استان قزوین برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی، افزود: دشت پهناور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل‌خیز قزوین یکی اجتناب کرده اند قابلیت‌های مهم استان است کدام ممکن است حتما باید کاری اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً مبتنی بر فناوری مورد استفاده قرار گیرد صحیح‌تر اجتناب کرده اند قابلیت این دشت انجام شود.

رئیسی حضور صنایع مختلف در قزوین را تولید دیگری سود مهم این استان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: در افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور صنایع نیز باید همراه خود محوریت اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری‌های نوین حرکت کنیم.

آیت‌الله رئیسی در یکپارچه سخنان شخصی موضوع آسیب‌های اجتماعی را جزو دغدغه‌های مردمان مذهبی قزوین دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: موضوع آسیب‌های اجتماعی هم مردمان گران استان قزوین را مبارزه کردن می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم زیبنده استان نیست. عمیقا ادراک دارم کدام ممکن است آسیب‌های اجتماعی را همراه خود همکاری شخصی مردمان می‌شود کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر کرد. اساسا مردم‌سازی مقامات یعنی همین کدام ممکن است در بخش‌های مختلف اجتناب کرده اند قابلیت‌های شخصی مردمان استفاده شود. اگر در حفاظت مقدس پیروز شدیم، اگر در بخش‌های مختلفی جمهوری اسلامی پیش گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید… انگیزه آن حضور مردمان {بوده است}.

رئیسی: مردم از خودروسازان‌ ناراضی هستند / فناوری صنایع نظامی به خودروسازی سرریز می‌شود
بازدید رئیسی اجتناب کرده اند ایران خودرو

اصولاً بیاموزید :

رئیس جمهور در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنانش همراه خود دقیق اینکه مقامات در یک روز واحد‌روز جستجو در تعمیر کاستی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ملت هستند، اظهار داشت:‌ همانگونه کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند سخنرانان {در این} نشست گفتند،‌ بعضی اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسایل ما، ‌مسایلی است کدام ممکن است درمورد به در لحظه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشی اجتناب کرده اند کدام ممکن است در زمان صحیح اقدام خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایسته دانستن درباره آنها انجام نشده است. در مسایل مالی عقب‌ماندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجرای عدالت عقب‌ماندگی انتقادی داریم.

رئیسی همراه خود ردیابی به اینکه رئیس معظم انقلاب در ادعا گام دوم به خوبی موفقیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت جذاب را تبیین کرده‌اند، افزود: در برخی بخش‌ها مثل صنایع ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته‌ای همراه خود وجود تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌های با کیفیت حرفه ای‌تر، توفیقات بیشتری داشته‌ایم با این حال در صنایعی مثل خودروسازی به آن است میزان موفقیت نداشته‌ایم. حتما باید دستاوردهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی صنایع ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته‌ای ملت به بخش صنایع خودروسازی سرریز شود.

رئیس جمهور تصدیق شد: مقامات این کار را آغاز کرده به همان اندازه بتوانیم به زودی مختصر همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان فرهیختگان آن دسته اجتناب کرده اند عقب‌ماندگی‌هایی کدام ممکن است مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را مبارزه کردن می‌دهد، جبران کنیم. شناخته شده به عنوان مثال در بخش مسکن‌سازی برای مونتاژ ۴ میلیون واحد مسکن این سیستم‌ریزی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این کار را نکنیم عقب‌ماندگی‌ها جبران نمی‌شود.

رئیسی دانستن درباره مانترا امسال تصریح کرد: در لحظه ساخت خواستن انتقادی ملت است. همه باید نسبت به ساخت ظریف باشیم. ساخت همراه خود صفاتی کدام ممکن است مدیریت فرمودند؛ یعنی ساخت اشتغال‌آفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان. معنای این حرف کدام ممکن است باید دانایی‌ها را ضمیمه قابلیت‌ها کنیم، این تکنیک اطلاعات‌بنیان بودن است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: استان قزوین هم در کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در صنعت گردشگری، در همه اشیا می‌تواند کار علم اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اساس را دنبال تنبل. این اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است امشب در شورای اجرایی بر آن تأکید خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی اجتناب کرده اند کمبودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسایلی کدام ممکن است در افکار خواهید کرد می‌آید، اکثر این چیزها جزو مصوبات بازدید است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق رسانه‌ها در جریان این اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات قرار {خواهید گرفت}.

۲۱۲۱۵