رئیس جمهور: توضیحات افزایش قیمت جدیدترین را تجزیه و تحلیل کنید
رئیس جمهور تاخیر حتی عالی ساعته در اجرای این اصل را غیرقابل قبول خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قوه مجریه خواست به همان اندازه توسعه جلوگیری اجتناب کرده اند واردات کالاهای بی معنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست مثل خانه را پیگیری تدریجی.